Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Stowarzyszenia

Jedno z najstarszych stowarzyszeń działających w Wąchocku. Powstało 15 grudnia 1986r. Celem stowarzyszenia jest inicjowanie działalności naukowo – badawczej popularyzatorskiej z zakresu historii Wąchocka, zachowania dziedzictwa kulturowego i szeroko rozumianej promocji naszego miasta i gminy. Od chwili powstania TPW starało się być obecne na kulturalnej mapie gminy. Z naszej inicjatywy zorganizowane zostały w 1987r. pierwsze dni Wąchocka. Dni te były pomyślane jako okazja do szerokiej promocji Wąchocka. Gościło na nich wielu powszechnie znanych i lubianych artystów scen muzycznych i kabaretowych kraju.

Z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Wąchocka powstał w 1995r. Komitet Założycielski Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej z siedzibą w Wąchocku na czele którego stanął Mieczysław Szczodry. Od tego czasu w naszym mieście zaczęto organizować słynne turnieje sołtysów.

Towarzystwo współorganizowało Biesiadę Biznesu i wiele balów tematycznych odbywających się w specjalnej scenerii np.: Kosmiczne Ostatki, Co Wąchock NATO, Bal Dinozaurów. Współorganizowaliśmy Ogólnopolski Konkurs Satyryczny „Wąchock 2002”, przeglądy filmów o Wąchocku i gminie oraz podjęliśmy się porządkowania najstarszej części cmentarza. Patronowaliśmy działalności wydawniczej. Wydaliśmy zbiory poezji oraz popularne opowiadania dotyczące dziejów Wąchocka i okolicy. Z okazji 20-lecia działalności TPW ukazała się książka „To już 20 lat” zawierające podsumowanie naszej pracy za ten okres. W TPW zrodził się pomysł na budowę pomnika sołtysa w Wąchocku, który został zrealizowany w 2003r. przez Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Kieleckiej wspólnie z władzami gminy.

W naszej działalności często odwołujemy się do humoru co zainicjowało między innymi ogłoszenie naszego miasta „Stolicą Humoru”. Cieszy nas, że sporo ostatnio pisze się o promocji i perspektywach Wąchocka. To iż Wąchock powszechnie jest znany od Tatr aż po Bałtyk to również w pewnej mierze zasługa działalności Towarzystwa Przyjaciół. Wszystko co osiągnęliśmy przez 21 lat swojej działalności to głównie zasługa kolejnych zarządów TPW kierowanych przez prezesów: Aleksandra Żukowskiego, Pawła Wronę i Jakuba Pawła Cioka.

Wąchockie Stowarzyszenie Promocji Kultury PROARTIS

WSPK „PROARTIS” powstało na początku 2007 roku. Po uzyskaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowniczego pierwszą istotną imprezą, w której stowarzyszenie miało swój udział, były XVIII Dni Wąchocka. Obok TPW i MGOK, PROARTIS było organizatorem całej imprezy. Piątek 8 czerwca (pierwszy z Dni Wąchocka) organizacyjnie niemal w całości należał do stowarzyszenia. Jednocześnie był to dzień oficjalnie inaugurujący działalność stowarzyszenia. Przygotowaliśmy i zaprezentowaliśmy następujące punkty programu:

  • pokaz jazdy konnej w stylu WESTERN – w pokazie wzięli udział podopieczni p. Dariusza Jarosa (członka WSPK)
  • koncert „Gospodarze – Gościom” – przygotowany był wspólnie z MGOK
  • występ Kapeli Podwórkowej (w nowym składzie) niemal w całości reprezentowanej przez członków WSPK „PROARTIS”
  • koncert kapel rockowych – które zagrały wieczorem dla licznie zgromadzonej młodzieży. Koncert trwał do godz. 2.00, wszystko odbywało się w atmosferze dobrej zabawy, spokoju i bezpieczeństwa. Kapele, które zagrały to: Scottlandyard – Iłża, No smokie – Iłża i Warszawa, Detox – Starachowice, CCK – Starachowice, Tomala band – Kielce
  • za pośrednictwem stowarzyszenia zorganizowano poczęstunek dla wszystkich kapel rockowych, zaproszonych gości i organizatorów Dni Wąchocka.

Kolejnym dużym przedsięwzięciem jakie zorganizował PROARTIS była akcja charytatywna na rzecz chorej Małgosi Sobczyk, mieszkanki Wąchocka. Dzięki uprzejmości p. Prezydenta Starachowic oraz p. Dyrektora Starachowickiego Centrum Kultury, mogliśmy w najlepszym czasie imprezy Pożegnanie Lata – „Razem Bezpieczniej”, przeprowadzić Aukcję Charytatywną oraz zbiórkę pieniędzy. W Aukcji wzięli udział m.in.: o. Opat Eugeniusz Augustyn, Prezydent Wojciech Bernatowicz, Dyrektor MGOK Marian Susfał. Pod czas Akcji zebraliśmy ok. 1700zł, które za pośrednictwem Fundacji Dorośli Dzieciom przekazaliśmy mamie Małgosi Sobczyk. Podczas całego koncertu Wąchock reprezentowała Kapela Podwórkowa, w której grali członkowie PROARTIS.

Dnia 2 grudnia 2007 roku wraz z Gimnazjalnym Kołem Dobrych Pomysłów „Aktywni Kreatywni” i MGOK zorganizowaliśmy Podwieczorek dla ITAKI. Była to kampania dobroczynna Fundacji ITAKA, do której dołączyło PROARTIS. Koncert muzyczno-kabaretowy w Wąchocku nosił nazwę „Pomóżmy zaginionym wrócić do domu”.

Wąchockie Stowarzyszenie Promocji Kultury PROARTIS ma swoją siedzibę w MGOK. Mamy dobry kontakt z młodzieżą, która chętnie wspiera nas przy różnych akcjach, wspólnie poszukujemy nowych projektów i pomysłów, które chcemy realizować by promować nasze miasto w regionie i kraju. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje i gotowi do współpracy z innymi organizacjami w celu promowania naszego miasta oraz by realizować nasze cele statutowe.

Fundacja Obiekt Zabytkowy Opactwo Cystersów

Fundacja nasza powstała w 1991 roku z inicjatywy Ojców Cystersów oraz grupy mieszkańców Wąchocka, którym przyświecała idea zachowania światowej klasy zabytku dla przyszłych pokoleń. Celem fundacji jest wspomaganie Opactwa w odbudowie, konserwacji oraz jego popularyzacja w kraju i za granicą. Fundacja prowadzi działalność wydawniczą – w czasie 15-letniej działalności wydaliśmy kilkakrotnie serię widokówek, folderów i przewodników oraz książkę Małgorzaty Borkowskiej pt. ” Z dziejów Opactwa Cystersów w Wąchocku”, której nakład był kilka razy wznawiany.
W latach 1991-2006 przekazaliśmy na rzecz klasztoru kwotę 20 tys. zł pochodzącą głównie z darowizn osób lub instytucji, którym droga jest idea wspomagania i zachowania dla przyszłych pokoleń światowej klasy zabytku. Pieniądze te przeznaczono na zorganizowanie muzeum i lapidarium, których zbiory zostały udostępnione zwiedzającym.
Byliśmy także współorganizatorami cyklu sesji popularno-naukowych, gdzie ludzie nauki, świeccy i duchowni przedstawili osiągnięcia Cystersów w rozwoju wielu dziedzin życia. Wygłoszono wiele referatów, opracowano materiały, mówiące o znaczeniu Cystersów w rozwoju cywilizacji. Materiały te do dziś nie zostały wydane z powodu braku środków.
Fundacja Obiekt Zabytkowy Opactwo Cystersów zaprasza do odwiedzenia muzeum Cystersów, którego zasadniczym tematem są zbiory dotyczące zrywów niepodległościowych narodu polskiego okresu XIX i XX wieku. Znaczną część kolekcji stanowią pamiątki przekazane przez wybitnego kolekcjonera i kapelana ks. mgr płk. Walentego Ślusarczyka, proboszcza z Nowej Słupi. W muzeum znajdują się eksponaty okresu walki z okupantem hitlerowskim. Warto dodać, że w murach Opactwa znalazły spoczynek prochy legendarnego dowódcy oddziałów partyzanckich AK, cichociemnego mjr Jana Piwnika „Ponurego”.
Wszystkich odwiedzających Wąchock zachęcamy do zwiedzenia Opactwa Cystersów, które jest perłą architektury romańskiej w skali światowej.
Zarząd Fundacji stanowią: Elżbieta Błach- prezes, Aleksander Żukowski- zastępca prezesa, Irena Pastuszka- skarbnik, Jarosław Bilski- sekretarz, Witold Michalczewski- członek

Z poważaniem
Prezes Elżbieta Błach

Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Kieleckiej

Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Kieleckiej jest organizacją pozarządową powstałą w 1995 r. Skupia sołtysów z województwa Świetokrzyskiego. Siedziba stowarzyszenia mieści się w mieście najsłynniejszego sołtysa, czyli w Wąchocku. Aktualnie stowarzyszenie liczy ponad 1000 sołtysów i rozbudowuje swoje struktury w pozostałych powiatach województwa. Od początku działalności jest członkiem Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.
Szczegółowe informacje o stowarzyszeniu na stronie: www.soltysi.pl

Gminne Stowarzyszenie Niepełnosprawnych

Działalność stowarzyszenia opiera się głównie na pomocy osobom z dysfunkcją i ich rodzinom. Organizujemy imprezy integracyjno – sportowe. Pomagamy w pozyskiwaniu środków na budowę i wyposażenie łazienek, zakup sprzętów czy przedmiotów ułatwiających życie osobom z dysfunkcją. Pośredniczymy w pozyskiwaniu sprzętu rehabilitacyjnego. Korzystamy głównie z pomocy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i sponsorów prywatnych.

Stowarzyszenie Aktywni Dzieciom

Celem Stowarzyszenia jest:Prowadzenie działalności wychowawczo-edukacyjnej dzieci i młodzieży w zakresie upowszechniania kultury, sportu, rekreacji ruchowej i turystycznej.Przeciwdziałanie patologiom społecznym, walka z nałogami wśród dorosłych i młodzieży oraz popularyzacja zdrowego trybu życia.Uświadamianie dzieci i młodzieży w zakresie zasad bezpieczeństwa i udzielania pomocy przedmedycznej.Działanie na rzecz rozwoju osobistego dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez edukację, kulturę i sport.Integracja i rozwój lokalnego środowiska społecznego.Dbanie o rozwój infrastruktury sołectw Wielka Wieś, Węglów i gminy Wąchock.W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą: Edyta Traczyńska – Prezes, Małgorzata Kozieł – Zastępca Prezesa, Paweł Traczyński – Sekretarz Marcin Kłusek – Skarbnik.

Wąchockie Towarzystwo Wędkarskie „KAMIENNA”

Wąchockie Towarzystwo Wędkarskie „KAMIENNA” powstało 14 listopada 2008 roku. Tego dnia na zebraniu założycielskim zatwierdzono Statut Stowarzyszenia, wybrano Zarząd i Komisję Rewizyjną.

Podstawowy cel działania Stowarzyszenia to:
– organizowanie wędkarstwa jako racjonalnej formy wypoczynku i rekreacji,
– stworzenie członkom Towarzystwa dogodnych warunków wędkowania,
– rozwijanie wśród nich umiłowania przyrody i krzewienia znajomości zasad gospodarki rybacko – wędkarskiej,
– kształtowanie postawy obywatelskiej i etyki wędkarskiej,
– działanie na rzecz ochrony i racjonalnego użytkowania wód i środowiska naturalnego.

Siedzibą Towarzystwa jest Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku ul. Kościelna 7.

W dniu 5 marca 2009 roku Sąd Rejonowy w Kielcach wpisał Wąchockie Towarzystwo Wędkarskie „KAMIENNA” do Krajowego Rejestru Sądowego nadając numer: KRS 0000325078. Od tego dnia Towarzystwo posiada osobowość prawną i rozpoczyna działalność na rzecz naszego środowiska.