Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Polityka Prywatności aplikacji mobilnej WąchockGO

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką Prywatności”) określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do realizacji usług świadczonych za pośrednictwem aplikacji mobilnej (zwanej dalej „Aplikacją”) przez Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku.

2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27 – 215 Wąchock (zwanym dalej „Administratorem”).

3. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.

4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że udostępnianie przez niego danych osobowych jest dobrowolne. Udostępnianie Administratorowi danych osobowych przez Użytkownika nastąpi po zaakceptowaniu Polityki Prywatności podczas rejestracji w Aplikacji.

5. Dane osobowe, udostępniane przez Użytkownika, mogą być wykorzystywane przez Administratora do wysyłania Użytkownikowi informacji handlowych o nowościach i ofertach Administratora, wyłącznie w sytuacji gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie tego typu informacji.

6. Niniejszym Użytkownik akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności i w Regulaminie.

§ 2 Dane zbierane automatycznie

1. Administrator nie zbiera bez zgody Użytkownika danych osobowych, a wyłącznie dane nie posiadające takiego przymiotu, w szczególności dane demograficzne i dane dotyczące użytkowania Aplikacji. Zbieranie danych opisanych w zdaniu poprzednim odbywa się automatycznie (zwane dalej „dane zbierane automatycznie”).

2. Dane zbierane automatycznie nie umożliwiają jednoznacznej identyfikacji Użytkownika.

3. Dane zbierane automatycznie mogą służyć Administratorowi do poprawy jakości świadczonych usług, w szczególności w przypadku wystąpienia błędu Aplikacji. W sytuacji opisanej powyżej, dane zbierane automatycznie będą dotyczyły błędu Aplikacji, w tym stanu urządzenia mobilnego Użytkownika w chwili wystąpienia błędu, identyfikacji urządzenia mobilnego Użytkownika, fizycznej lokalizacji urządzenia mobilnego Użytkownika w chwili wystąpienia błędu.

4. Nie ma możliwości zmiany bądź usunięcia danych zbieranych automatycznie.

5. Aplikacja mobilna może uzyskać dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym, m. in.:

Lokalizacja:

  • Dostęp do dokładnej lokalizacji na pierwszym planie oraz w tle.
  • Dostęp do przybliżonym lokalizacji na pierwszym planie oraz w tle.

Pamięć:

  • Odczyt zawartości pamięci współdzielonej
  • Modyfikowanie i usuwanie zawartości pamięci współdzielonej

Inne:

  • Uruchamianie usługi na pierwszym planie
  • Pełny dostęp do sieci
  • Wyświetlanie połączeń sieciowych
  • Zapobieganiu przejściu telefonu w stan uśpienia
  • Odbieranie danych z internetu

Dostęp do lokalizacji jest niezbędny aby wyświetlić na mapie lokalizację użytkownika, rejestrować na żądanie trasę jaką przebywa użytkownik, wykorzystywana jest w narzędziu do nawigacji oraz w lokalizacji użytkownika w celu określenia czy znajduje się na terenie z tymczasowym zakazem wstępu do lasu. Lokalizacja w tle jest wykorzystywana nawet gdy aplikacja jest zamknięta lub nie jest używana a pozostało włączone narzędzie „Rejestruj trasę”.

Dostęp do pamięci jest wykorzystywany w celu: odczyty danych niezbędnych do działania aplikacji, zapisu danych do pracy offline, zapisu i zarządzania danymi punktowymi i trasami oraz danymi użytkownika w plikach SHP.

Wszystkie uprawnienia (funkcje i informacje urządzenia mobilnego), które użytkownicy nadają aplikacji mobilnej, są widocznie w panelu ustawień ich urządzenia mobilnego. W panelu ustawień można zarządzać tymi ustawieniami. Uprawnienia aplikacji mobilnej można odwołać przez zmianę ustawień na urządzeniu mobilnym lub przez odinstalowanie aplikacji mobilnej.

§ 3 Dane zbierane w celu nawiązania kontaktu

1. W przypadkach kontaktowania się Użytkownika z Administratorem, określonych w Regulaminie, Administrator będzie wymagał podania przez Użytkownika: imienia, nazwiska oraz adresu e-mail, (zwane dalej: „dane zbierane w celu nawiązania kontaktu”).

2. Podanie przez Użytkownika danych zbieranych w celu nawiązania kontaktu jest dobrowolne, jednakże stanowić będzie wyłączną podstawę nawiązania kontaktu zwrotnego Administratora z Użytkownikiem oraz umożliwi Administratorowi weryfikację Użytkownika.

3. Dane zbierane w celu nawiązania kontaktu będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia poprawnej, pełnej i sprawnej komunikacji pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem.

§ 4 Zbieranie danych osobowych

1. W trakcie rejestracji w Aplikacji i korzystania z Aplikacji, Administrator może domagać się podania przez Użytkownika danych osobowych, w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Aplikacji.

2. Dane osobowe Użytkownika zbierane w sposób określony w ust. 1 powyżej obejmują m.in.: nazwisko, imię, adres e-mail, numer telefonu, miejsce zamieszkania, informacje o koncie (nazwa Użytkownika, hasło, indywidualne ID Użytkownika), płeć, data urodzenia, obrazy, zdjęcia, filmy, dane o aktywności fizycznej (czas trwania i intensywność treningu, liczba spalonych kalorii, dystans, tempo), dane lokalizacyjne (GPS).

§ 5 Przetwarzanie danych osobowych

1. Zebrane dane osobowe Użytkownika będą wykorzystywane przez Administratora celem dostarczenia wybranej przez Użytkownika usługi.

2. Dane osobowe o aktywności fizycznej i lokalizacji Użytkownika, mogą być używane przez Administratora w celu dokonania obliczeń związanych z innymi informacjami o aktywności np. utrata wagi. Informacje wskazane w zdaniu poprzednim będą udostępniane Użytkownikowi w Aplikacji.

§ 6 Prawa i obowiązki Administratora

1. Administrator zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe Użytkownika z zachowaniem wymogów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Administrator gwarantuje zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

3. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.

4. Administrator ma prawo udostępniania danych osobowych Użytkownika: spółkom zależnym; stronom trzecim w przypadku sprzedaży im całości lub części swoich udziałów, lub w przypadku fuzji Administratora ze strona trzecią, lub nabycia udziałów w Spółce Administratora przez stronę trzecią; innym podmiotom trzecim, które zaakceptowały Politykę Prywatności, o ile Administrator zawarł z nim umowę konieczną do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji; właściwym organom, które zgłoszą konieczność udostępnienia danych osobowych w oparciu o odpowiednie podstawy powszechnie obowiązującego prawa.

§ 7 Prawa i obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych za pośrednictwem Aplikacji.

2. Użytkownik może w każdej chwili dokonać modyfikacji, zmiany, uzupełnienia lub usunięcia udostępnionych danych osobowych, za pośrednictwem narządzi dostępnych w Aplikacji.

3. W przypadku trwałego usunięcia przez Użytkownika danych osobowych, koniecznych do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji, Użytkownik utraci możliwość korzystania z tych usług.

4. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, o czym poinformuje Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na wprowadzone zmiany, zobowiązany jest trwale usunąć Aplikację ze swojego urządzenia mobilnego.