Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Programu usuwania wyrobów zawierających azbest

Strona główna Dla mieszkańców Programu usuwania wyrobów zawierających azbest

Realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest  z terenu Miasta i Gminy Wąchock – zadanie finansowane jest ze środków budżetowych Gminy Wąchock oraz dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach oraz NFOŚiGW w Warszawie.

W dniu 8 września 2021 r. pomiędzy Gminą Wąchock a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, została zawarta Umowa dotacji nr 6467/21, na dofinansowanie zadania p.n. „Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Wąchock”.

W ramach realizacji zadania planuje się usunięcie 150 Mg odpadów zawierających azbest. Planowany koszt zadania wynosi 50.382,00 zł. Dotacja stanowi 100% kosztów kwalifikowalnych zadania.

Szczegóły: wachock.pl/aktualności

Gmina Wąchock realizuje „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Wąchock na lata 2010 – 2032”. W ramach realizacji ww. programu pokrywane są koszty związane z wywozem oraz utylizacją odpadów zawierających azbest.

W roku 2020 z terenu naszej gminy usunięto 87,35 Mg odpadów zawierających azbest z 42 posesji, a koszt jego usunięcia wyniósł 29.997,77 zł (budżet gminy).

W latach 2010 – 2020 zostało usuniętych łącznie 980.35 Mg odpadów z 592 posesji.

Mieszkańcom, którzy użytkują wyroby zawierające azbest przypominamy o obowiązku przedkładania do Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock, corocznej „Informacji o wyrobach zawierających azbest”, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31). Informację przedkłada się w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.) – użytkownicy wyrobów zawierających azbest mają obowiązek zgłaszać wszelkie prace polegające na ich zabezpieczaniu lub usuwaniu do organu administracji architektoniczno – budowlanej. Prace polegające na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest mogą wykonywać wyłącznie Wykonawcy dysponujący niezbędnym wyposażeniem technicznym oraz pracownikami przeszkolonymi przez uprawnioną instytucję, w zakresie postępowania z wyrobami zawierającymi azbest.

W latach 2013 – 2016 i 2018 – 2019 – program realizowany był z udziałem środków WFOŚiGW w Kielcach i środków NFOŚiGW w Warszawie.

Zarządzenie dotyczące zatwierdzenia Regulaminu dofinansowania prac związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest w ramach „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Wąchock na lata 2010 – 2032” i Regulamin:
www.gmina.wachock.sisco.info

WNIOSEK DO POBRANIA: