Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Programu usuwania wyrobów zawierających azbest

azbest na dachu

Zadanie p.n. „Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Wąchock” dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, w formie dotacji, w kwocie 47.844,00 zł.

17 października 2023 r. pomiędzy Gminą Wąchock a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, została zawarta Umowa dotacji nr 06060/23, na dofinansowanie zadania p.n. „Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Wąchock”.

W ramach realizacji zadania planuje się usunięcie 100 Mg odpadów zawierających azbest. Dotacja stanowi 100% kosztów kwalifikowalnych zadania, tj.:

1) środki WFOŚiGW w Kielcach – 23.922,00 zł, tj. 50 % kosztów kwalifikowanych zadania,

2) środki NFOŚiGW w Warszawie – 23.922,00 zł, tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.

Odpady zostaną unieszkodliwione na składowisku odpadów niebezpiecznych: EKO-AZBEST Sp. z o.o. w m. Dobrów gm. Tuczępy.

Gmina Wąchock realizuje „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Wąchock na lata 2010 – 2032”. W ramach realizacji ww. programu pokrywane są koszty związane z wywozem oraz utylizacją odpadów zawierających azbest. W latach 2010 – 2022 zostało usuniętych łącznie 1.237 Mg odpadów, z terenu 735 posesji.

W latach 2013 – 2016, 2018 – 2019, 2021 – 2022 – program realizowany był z udziałem środków WFOŚiGW w Kielcach i środków NFOŚiGW w Warszawie.

Mieszkańcom, którzy użytkują wyroby zawierające azbest przypominamy o obowiązku przedkładania do Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock, corocznej „Informacji o wyrobach zawierających azbest”, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31). Informację przedkłada się w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.) – użytkownicy wyrobów zawierających azbest mają obowiązek zgłaszać wszelkie prace polegające na ich zabezpieczaniu lub usuwaniu do organu administracji architektoniczno – budowlanej. Prace polegające na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest mogą wykonywać wyłącznie Wykonawcy dysponujący niezbędnym wyposażeniem technicznym oraz pracownikami przeszkolonymi przez uprawnioną instytucję, w zakresie postępowania z wyrobami zawierającymi azbest.

Pliki do pobrania: