Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Pliki do pobrania

Budownictwo

Drogi gminne i wewnętrzne


Urząd Stanu Cywilnego

DOWODY OSOBISTE


Wymiana dowodu osobistego

 • wydawanie dowodu osobistego po raz pierwszy
 • zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
 • zgłoszenie zawieszenia certyfikatów zawartych w dowodzie osobistym
 • zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów zawartych w dowodzie osobistym

  Status wniosku możesz sprawdzić na stronie www.obywatel.gov.pl

EWIDENCJA LUDNOŚCI


Załatwianie spraw z zakresu:

A) Zameldowania / wymeldowania

 • zameldowanie na pobyt stały obywateli RP
 • zameldowanie na pobyt czasowy obywateli RP

 • zameldowanie / wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej
 • zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
 • zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
 • zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego obywateli RP
 • zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego dla cudzoziemców
 • zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
 • zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

B) Wydawania zaświadczeń i udostępnienia danych z rejestrów:

 • wydanie zaświadczenia z Rejestru Mieszkańców, Rejestru Zamieszkania Cudzoziemców, Rejestru Dowodów Osobistych
 • udostępnienie danych jednostkowych z Rejestru Mieszkańców oraz Rejestru PESEL
 • udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych

C) Nadania numeru PESEL osobie obowiązanej na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL

Załatwianie spraw z zakresu:

 • zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz poza urzędem i jego rejestracja
 • rejestracji małżeństw zawartych w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno – prawnym
 • rejestracji zgonów
 • rejestracji urodzeń
 • wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego
 • uzupełnienie aktów stanu cywilnego
 • sprostowanie aktów stanu cywilnego
 • dokonywanie transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego
 • rejestracji urodzeń, małżeństw, zgonów które nastąpiły za granicą i nie zostały tam zarejestrowane
 • odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego
 • przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa, o nadaniu dziecku nazwiska męża matki/ żony ojca
 • przyjmowanie oświadczeń osoby rozwiedzionej o powrocie do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa
 • wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że osoba zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo
 • wydawanie zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby
 • wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym
 • wydawanie decyzji o zmianie imienia i nazwiska
 • przygotowywanie wniosków o nadanie Medalu Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
 • organizowanie uroczystych jubileuszy
 • prowadzenie archiwum Urzędu Stanu Cywilnego

Kontakt:
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – Dorota Wiśnios
tel. 41-27-36-144
e-mail: usc@wachock.pl
pok. nr 7

Programy socjalne

500 +


Karta Seniora 60 +


Karta Za Jeden Uśmiech


Nieodpłatna pomoc prawna

https://wachock.pl/dla-mieszkancow/nieodplatna-pomoc-prawna/


Gospodarka komunalna