Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Strona główna Dla mieszkańców Nieodpłatna Pomoc Prawna

KOMUNIKAT

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,
powiaty realizują zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej.

Dla kogo udzielana jest pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Usługi będą świadczone każdej osobie, która złoży oświadczenie, że nie jest
w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu telefonicznym terminu wizyty pod nr telefonu: (41) 276 09 19, czynnym w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Starachowicach od poniedziałku do piątku
w godzinach od 730  – 1530.

Kobietom w ciąży porady udzielane są poza kolejnością.

Nieodpłatna pomoc prawna i nie odpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osobie uprawnionej udziela się nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczy nieodpłatne poradnictwo obywatelskie osobiście z zastrzeżeniem, że osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się
w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności
w komunikowaniu się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem, albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Umożliwia się również zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub
w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Aby uzyskać nieodpłatną pomoc prawną lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pomocą środków porozumiewania się na odległość poza lokalem Punktu, osoba uprawniona składa staroście w formie papierowej lub elektronicznej oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, wraz ze wskazaniem okoliczności uzasadniających brak możliwości skorzystania z porady w punkcie oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • sporządzenie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub
  ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową,
 • nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania
  z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku
  o przeprowadzenie mediacji,
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,
 • przeprowadzenie mediacji,
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 • sąd lub inny organ wydał postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego,
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie
z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację

Miejsca udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji.

Na terenie powiatu starachowickiego zlokalizowane są 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej z możliwością mediacji i 1 punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego z możliwością mediacji:

PUNKT NR 1 od poniedziałku do piątku od godz. 730 do godz. 1130
W STAROSTWIE POWIATOWYM W STARACHOWICACH, UL. DR WŁADYSŁAWA BORKOWSKIEGO 4, 27-200 STARACHOWICE, POKÓJ NR 124 (I PIĘTRO) – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA – świadczona jest osobiście przez radców prawnych, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego.

PUNKT NR 2  (mieszczący się w trzech lokalizacjach):

PONIEDZIAŁEK  w godz. 1400 – 1800  W URZĘDZIE GMINY W MIRCU, MIRZEC STARY  9, 27-220 MIRZEC (POK. 119 PARTER),

WTOREK od godz. 1100 do godz. 1500 W URZĘDZIE GMINY W BRODACH,
UL. STASZICA 3, 27-230 BRODY, POKÓJ NR 201 (II PIĘTRO).

ŚRODA-PIĄTEK od godz. 1130 do godz. 1530 W STAROSTWIE POWIATOWYM
W STARACHOWICACH UL. DR WŁADYSŁAWA BORKOWSKIEGO 4,
27-200 STARACHOWICE, POKÓJ NR 124 (I PIĘTRO)

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA – świadczona jest osobiście przez adwokatów,
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego.

PUNKT NR 3 od poniedziałku do piątku od godz. 1100 do godz. 1500  
W URZĘDZIE MIEJSKIM W STARACHOWICACH UL. RADOMSKA 45, 27-200 STARACHOWICE  POKÓJ NR 16 (PARTER) – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego STOWARZYSZENIE SURSUM CORDA Z NOWEGO SĄCZA porad udzielają adwokaci.

PUNKT NR 4 od poniedziałku do piątku od godz. 1530 do godz. 1930
W URZĘDZIE MIEJSKIM W STARACHOWICACH UL. RADOMSKA 45,
27-200 STARACHOWICE POKÓJ NR 16 (PARTER) – NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego STOWARZYSZENIE SURSUM CORDA Z NOWEGO SĄCZA porad udzielają osoby o których mowa
w art. 11 ust. 3a ustawy.

OCEŃ PORADĘ

Osoba uprawniona ma możliwość oceny udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji, poprzez:

 1. wypełnienie anonimowej OPINII, którą w wersji papierowej otrzyma od osoby udzielającej porady, którą następnie wrzuca do przeznaczonej na ten cel urny,
 2. przekazanie anonimowej OPINII o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim
  i mediacji pod numerem telefonu (41) 276 09 19, na adres e-mail: npp@powiat.starachowice.pl lub bezpośrednio do Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Starachowicach pok. 118
  (I piętro) (dotyczy również przypadków udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość).

Komunikat w związku ze zmianą przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej

Nowelizacja przepisów o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej poszerza krąg beneficjentów na osoby prowadzące jednoosobową działalność
gospodarczą oraz upraszcza procedury udzielania takiej pomocy w czasie epidemii. W mocy pozostają zalecenia Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące sposobu udzielania pomocy w czasie trwania epidemii.

Objęcie nieodpłatną pomocą prawną i nieodpłatnym poradnictwem obywatelskim jednoosobowych przedsiębiorców wynika z nowych wyzwań, przed którymi stoją najmniejsze firmy w trudnym okresie epidemii. Drobny przedsiębiorca często nie ma środków na opłacenie profesjonalnego wsparcia, a właśnie w tym czasie jest ono najbardziej potrzebne. Nieodpłatna pomoc prawna powinna pozwolić takim przedsiębiorcom podjąć właściwe decyzje w nowych dla nich okolicznościach i oddalić niebezpieczeństwo zawieszenia lub nawet zakończenia działalności.

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 294, zwanej dalej: „ustawą’) poszerzające krąg beneficjentów oraz ułatwiające świadczenie nieodpłatnej pomocy w stanie epidemii.

Istotne zmiany po nowelizacji

Po pierwsze, w związku z uchyleniem ust. 2 w art. 3 i nowelizacją art. 4 ust. 1 ustawy, nieodpłatna pomoc prawna od dnia 16 maja 2020 r. obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Po drugie, stosownie do treści wprowadzonego art. 28a ustawy, obowiązującego z mocą od dnia 13 marca 2020 r., w czasie zagrożenia epidemicznego, w okresie stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. Do świadczenia pomocy stosuje się odpowiednio przepisy mające zastosowanie do osób, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy. Przepisu art. 4 ust. 2 nie stosuje się. Powyższe oznacza, że realizacja zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w trakcie trwania epidemii (a także stanu nadzwyczajnego oraz stanu zagrożenia epidemicznego) może odbywać się w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, a więc za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. telefon, e-mail, komunikatory internetowe) oraz poza lokalem punktu.

Co istotne, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy w powyższy sposób beneficjent nie jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna-przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

KOMUNIKAT

W związku z sytuacją epidemiczną panującą w Polsce i na świecie oraz w nawiązaniu do podpisanej przez Prezydenta RP ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Starostwo Powiatowe
w Starachowicach informuje, że od 16 marca 2020 r. do odwołania, funkcjonowanie systemu darmowego poradnictwa prawnego oraz darmowego poradnictwa obywatelskiego  na terenie powiatu starachowickiego, odbywać się będzie telefonicznie i z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość.

W celu uzyskania porady w formie telefonicznej należy zapisać się pod numerem telefonu: 41 276-09-19.

Ponadto osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem e-mail wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).

Ww. oświadczenia należy przesłać na e-maila: npp@powiat.starachowice.pl 

Należy ze sobą zabrać dokument tożsamości.

Nr telefonu: (0 41) 276 09 19.

Kobietom w ciąży porady udzielane są poza kolejnością.

Dodatkowe informacje dostępne na stronie:

https://www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości w związku z zagrożeniem koronawirusem

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14909,komunikat-w-zwiazku-z-zagrozeniem-covid-19.html

Pliki do pobrania: