Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Regulamin konkursu Facebook

Strona główna Regulamin konkursu Facebook

Regulamin KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU FACEBOOK

1. Organizatorem konkursu Facebook jest Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock (zwany dalej „Organizatorem”).

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

7. Konkurs jest prowadzony na stronie facebook.com/gminawachock

8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu sprawują pracownicy Organizatora.

9. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

10. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

11. Nagrodami (dalej: „Nagroda”) w Konkursie są pamiątkowe kalendarze na 2021 rok .

12. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

13. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

14. Konkurs trwa od 23 listopada 2020 godz. 9:30 do 25 listopada 2020 godz. 10:00.

15. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest umieszczenie pod konkursowym postem na Facebooku Miasta i Gminy Wąchock jesiennego zdjęcia ze swojej okolicy.


16. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

17. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadania. Organizator wybierze 3 osoby, które jego zdaniem umieściły najładniejsze zdjęcia.

18 . Spośród osób, które wezmą udział w zabawie Organizator wybierze 3 osoby, które nagrodzi kalendarzami.

19. Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.

20. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie facebook.com/gminawachock.

21. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 36 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u -facebook.com/gminawachock wiadomości prywatnej z następującymi danymi: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu i adres mailowy.

22. Przyznane w Konkursie nagrody będą do odebrania w kasie Urzędu Miasta i Gminy Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 lub zostaną wysłane uczestnikom do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 6.

23. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora pocztą bądź za pomocą firmy kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika.

24. Regulamin wchodzi w życie 23 listopada 2020 r. i obowiązuje do 7 grudnia 2020 r.

25. Uczestnik zobowiązuje się do umieszczenia zdjęcia, którego jest autorem lub ma pełne prawa autorskie do umieszczanego zdjęcia.

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:


4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.