Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Budżet gminy na 2022 r.

Głównym punktem, nad którym obradowała Rada Miejska na ostatniej, grudniowej sesji, było uchwalenie budżetu gminy na obecny, 2022 r. Stało się to zgodnie z porządkiem obrad według kolejności:
– Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2022-2034.
– Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2022 rok:
– odczytanie projektu uchwały,
– odczytanie wniosków i opinii Komisji Budżetu Rady Miejskiej w Wąchocku,
– odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach,
– dyskusja oraz głosowanie w sprawie podjęcia uchwały.

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2022-2034 wraz z projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 r. zgodnie z artykułem 230 i artykułem 238 ustawy o Finansach Publicznych zostały 12 listopada przedstawione przez Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock Radzie Miejskiej oraz przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Projekty 25 listopada 2021 r. zostały pozytywnie zaopiniowane przez piąty skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach. Do projektów zostały złożone autopoprawki, które wraz z projektami uchwał zostały szczegółowo omówione 28 grudnia 2021 r.

Komisja Budżetowa po przeanalizowaniu przedstawionego projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej pozytywnie go zaopiniowała, a radni jednogłośnie zagłosowali za jego przyjęciem.

Dochody do budżetu Gminy Wąchock na rok 2022 wyniosą 28 148 916 zł, natomiast wydatki 34 074 916 zł, co oznacza, że jest to budżet deficytowy –  5 926 000 zł.

Projekt uchwały dotyczący budżetu Gminy Wąchock na 2022 r. odczytał przewodniczący Rady Miejskiej, Adrian Malinowski. Jej treść znajdą Państwo na stronie Biuletynu Informacyjnego pod adresem: http://gmina.wachock.sisco.info/ .

Przewodniczący komisji budżetowej, Mirosław Jaźwiec wyraził opinię komisji na temat projektu uchwały dot. budżetu Gminy Wąchock na 2022 r. Tworząc projekt uchwały konieczna była reakcja na zmieniające się warunki, czyli zmniejszone wpływy z odpisów podatkowych związane z wejściem w życie „Polskiego Ładu” oraz możliwości pozyskania środków zewnętrznych na zadania inwestycyjne. Zakładany deficyt w wysokości prawie 6 mln zł jest czymś niespotykanym do tej pory. Znaczna jego cześć, czyli około 4 mln zł finansowana będzie z wolnych środków i niewykorzystanych środków zgromadzonych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków (czyli z odłożonych środków „na czarną godzinę”).

Komisja w poprzednich latach skupiała się głównie na najistotniejszych zadaniach z punktu widzenia Mieszkańców naszej gminy, czyli na działaniach inwestycyjnych i remontowych. Tak jest i tym razem. W omawianym projekcie zakłada się: budowę Ośrodka Zdrowia w Wąchocku, budowę ul. Słonecznej w Wąchocku, przebudowę pod kątem bezpieczeństwa pieszych przejść dla pieszych zarówno w Wielkiej Wsi przy szkole jak i w Wąchocku na ul. Kolejowej, chodnik przy ul. Kamieniczki w Parszowie (przygotowanie dokumentacji projektowej), wykonanie oświetlenie ulicznego (Wąchock- ul. Torowa, Wielka Wieś, Marcinków), modernizację jazu na zalewie w Wąchocku z rozbudową ścieżki rowerowej, wykonanie projektów dróg gminnych (Parszów – ul. Rzeczna, Rataje – droga do Lipia oraz droga osiedlowa, Wąchock – ul. Ogrodowa, ul. Powstańców). Zaplanowano także realizację szeregu zadań wskazanych przez społeczności lokalne w ramach funduszy sołeckich. Komisja budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej również dostępna jest na internetowej stronie gminnego Biuletynu Informacji Publicznej.

Przed przystąpieniem do głosowanie nad projektem uchwały w sprawie budżetu Wąchock na 2022 rok zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock, Sebastian Staniszewski przedstawił główne założenia budżetowe oraz warunki makroekonomicznych, w jakich opracowywano budżet: zwiększające się stopy procentowe, inflacja oraz zagrożenia z tego wynikające jak wzrost cen usług i wyniki postępowań przetargowych na energię elektryczną oraz gaz, które zwiększyły koszty zakupu nośników energii o ponad 50% rok do roku. Jednocześnie podziękował Skarbnik Urzędu Miasta i Gminy, Beacie Franczyk oraz jej całemu zespołowi za pracę nad wyżej wspomnianym projektem uchwały.

Radni jednogłośnie przyjęli projekt uchwały dotyczącej budżetu na rok 2022.