Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Burmistrz informuje

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK

informuje, iż

ogłoszony został pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność

Gminy Wąchock,

NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA W MIEJSCOWOŚCI MARCINKÓW OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW

JAKO DZIAŁKA NR 117 O POW. 0,1200 HA

CENA WYWOŁAWCZA WYNOSI 59.581,20 zł

brutto w tym 23% podatku Vat (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych 20/100). Sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 117 zgodnie z Interpretacją Indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Podatkowej z dnia 30 grudnia 2019 roku znak: 0111-KDIB3-1.4012.699.2019.2.AB, podlega opodatkowaniu stawką podstawową podatku Vat na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146 aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.), tj. 23%.

WADIUM W WYSOKOŚCI 6.000,00 ZŁ

(słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).

Przetarg przeprowadzony zostanie w dniu 22 kwietnia 2020 roku

o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2.

Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, pokój Nr 2, tel. (041) 27-36-132.

Informacje o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku ul. Wielkowiejska 1 oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowości Marcinków, zamieszczone na stronach internetowych biuletynu informacji publicznej www.gmina.wachock.sisco.info oraz www.wachock.pl .

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK