Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Co nowego budujemy w Gminie Wąchock?

Starając się sprostać potrzebom i oczekiwaniom Mieszkańców naszej gminy, co roku realizujemy szereg większych lub mniejszych zadań, których wykonanie służy potrzebom naszej społeczności. Mamy świadomość jak wiele jest jeszcze do zrobienia, jak duże są potrzeby. Pomimo coraz większych ograniczeń finansowych w gminnym budżecie wiele inwestycji zostało już zrealizowanych, a kolejne są w planach lub podczas realizacji.

Obecnie na terenie naszej gminy realizowane są następujące przedsięwzięcia: budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Parszowie przy ul. Rzecznej (inwestycja na kwotę 291 526,43 zł), przebudowa drogi wewnętrznej na początku Marcinkowa Dolnego (koszt 159684,00 zł), zakup
i montaż korytek krytych odwadniających w rowie przy przysiółku Betlejem w Wielkiej Wsi (od domu nr 322a do końca działki przy domu o nr 325, koszt ponad 20 000 zł) oraz utwardzenie pobocza drogi wzdłuż Węglowa (10 000 zł). Ogłoszone również zostało postępowanie na remont dwóch dróg wewnętrznychprzy drodze na Kopalnię w Wielkiej Wsi, na które przeznaczono kwotę 170 000 zł. W następnych tygodniach ogłoszone zostanie również postępowanie na wykonanie dokumentacji dróg gminnych w Ratajach – drogi do Lipia oraz drogi wewnętrznej za WDK w Ratajach.

W Starostwie Powiatowym w Starachowicach złożono wnioski o pozwolenie na wykonanie: budowyulicy Słonecznej (350 000 zł) i budowę oświetlenia w drodze osiedlowej od nr 111 do nr 116
w miejscowości Rataje (100 000 zł). Wykonana została również dokumentacja na wykonanie projektu oświetlenia ulicznego chodnika przy DK 42 pomiędzy łącznikiem Ciecierówka – Podławki i Wielka Wieś przez Wieś oraz oświetlenia ulicznego w Marcinkowie wzdłuż łącznika pomiędzy Marcinkowem Dolnym a Marcinkowem Górnym oraz oświetlenia w Marcinkowie przy drodze wewnętrznej przy posesjach 39b-44.

W trakcie przygotowania zapytania ofertowego (z planowaną realizacją w roku 2022) jest budowa przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w Wielkiej Wsi wraz z remontem nawierzchni ulicy (koszt 250 000 w tym 200 000 dotacji z Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych). Takie same prace wykonane będą w Wąchocku, na skrzyżowaniu ul. Kolejowej i Św. Rocha oraz odcinku pomiędzy ul. Św. Rocha a mostem na Kamiennej. Z budżetu Gminy Wąchock zapewniono na ten cel kwotę 200 000 zł, jako dotację dla powiatu starachowickiego na wkład własny do tych prac. Kontynuowane są również działania inwestycyjne przy budynku Zespołu Placówek Oświatowych
w Wąchocku. W wakacje wykonano izolację ścian piwnic części budynku ZPO w Wąchocku za kwotę prawie 100 000 zł oraz rozpoczęto realizację wniosku „Posiłek w szkole i w domu”. W pierwszym etapie zakupiono wyposażenie kuchni szkolnej, obecnie, w konsekwencji czwartego przetargu, rozpoczął się remont kuchni, który ma zakończyć się z końcem października. Całość projektu wynosi prawie 150 000 zł, w tymprawie 80 000 zł to dotacja. Złożony został również wniosek o pozwolenie na budowę dla zadania polegającego na adaptacji części parteru budynku ZPO w Wąchocku na przedszkole (koszt dokumentacji wyniósł prawie 27 000 zł, a kosztorys inwestorski na realizację tego zadania opiewa na kwotę ponad 200 000 zł.

W pierwszych trzech kwartałach 2021 r. zrealizowano również kilka innych zadań: doposażenie placu zabaw na działce gminnej przy Szkole Podstawowej w Parszowie, zakup i montaż elementów placu zabaw przy WDK Wielka Wieś, remont chodnika przy ulicy Szkolnej w Parszowie oraz remont chodnika przy drodze na Kopalnię w Wielkiej Wsi, remont pomieszczenia Koła Gospodyń Wiejskich w budynku administracyjnym w Parszowie oraz – całkowity koszt tych zadań wyniósł prawie 200 000 zł. Ze względu na zamulenie w wyniku gwałtownych opadów deszczu wykonano odmulenie rzeczki Lipianki w Wąchocku wraz z umocnieniem jej ujścia do rzeki Kamiennejza łączną kwotę prawie 100 000 zł. W tym samym czasie Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach dokonał odmulenia przepustu pod ulica Św. Rocha.

Również tereny rekreacyjne nad zalewem zostały wzbogacone o nowe urządzenia – bez wydania złotówki z budżetu Gminy Wąchock. Ochotnicza Straż Pożarna w Wąchocku zrealizowała wniosek unijny i za kwotę ponad 200 000 zł wybudowany został cieszący się niezmierną popularnością minipark linowy oraz bardziej trudne technicznie urządzenie do gimnastyki, tzw travelling rings. Strażakom gratulujemy realizacji zadania.

Ku rozpoczęciu zmierza również sztandarowa inwestycja dla wszystkich mieszkańców naszej gminy w tej kadencji – budowa nowego budynku ośrodka zdrowia. W wyniku ogłoszonego przetargu złożono zostały cztery oferty, które obecnie rozpatrywane przez pracowników merytorycznych Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji Inwestycji naszego urzędu. W budżecie gminy na realizację tego zadania do końca 2022 r. zabezpieczono kwotę 4 100 000 zł. Wszystkie złożone oferty mieszczą się w tej kwocie. O szczegółach rozstrzygnięcia oraz planowanego zadania napiszemy niebawem po podpisaniu umowy z wykonawcą.

Na rozpatrzenie czekają również trzy wnioski o dofinansowanie złożone w ramach rządowego funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych. Są to: budowa PSZOK w Gminie Wąchock (4.000.000,0 zł), Budowa ścieżek rowerowych wokół zbiornika wodnego wraz z modernizacją jazu w miejscowości Wąchock (2.800.000,0 zł) oraz budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Wąchock (1.470.000,0 zł). Z niecierpliwością czekamy na decyzję Prezesa Rady Ministrów w tej sprawie.