Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

„Czas na własny biznes” – szczegóły projektu


Projekt „CZAS NA WŁASNY BIZNES” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 Otwarty Rynek Pracy, Działania 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałania 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych – (projekty konkursowe i pozakonkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA

Projekt realizowany na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim -Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020  https://wupkielce.praca.gov.pl/

REALIZATOR PROJEKTU

Akademia Przedsiębiorczości Spółka z o.o.
ul. Targowa 18/5

25-520 Kielce

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości, tworzenie miejsc pracy, aktywizacja zawodowa oraz poprawa sytuacji na rynku pracy 90 osób otrzymujących dotację (49K i 41M), powyżej 30 roku życia, nieposiadających zatrudnienia (osoby bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo) znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, należących do co najmniej jednej z grup:

 • KOBIETY
 • OSOBY po 50 roku życia
 • OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
 • OSOBY DŁUGOTRWALE BEZROBOTNE
 • OSOBY NISKOWYKWALIFIKOWANE
 • OSOBY SPRAWUJĄCE lub POWRACAJĄCE PO OKRESIE SPRAWOWANIA OPIEKI nad osobą niesamodzielną
 • REEMIGRANCI,
 • MĘŻCZYŹNI w wieku 30-49 lat,

z obszaru województwa świętokrzyskiego, poprzez udzielenie im wsparcia szkoleniowo-finansowego w okresie 19 miesięcy.

Co najmniej 20 % uczestników projektu będą stanowić osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) lub bierne zawodowo (w tym zarejestrowane w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy jako bezrobotne), które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. wskutek pandemii COVID-19.

WSKAŹNIKI  REZULTATU

 •  Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej – 100

WSKAŹNIKI  PRODUKTU

 • Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie – 90 osób, w tym 49K i 41M
 • Liczba osób niepełnosprawnych, które otrzymały bezzwrotną dotację – 5 osób, w tym 3K i 2M
 • Liczba reemigrantów, którzy otrzymali bezzwrotną dotację – 5 osób, w tym 3K i 2M
 • Liczba kandydatów, dla których określono predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej i dokonano diagnozy szkoleniowej – 110 osób, w tym 60K i 50M
 • Liczba osób objętych szkoleniami – 100 osób, w tym 54K i 46M
 • Liczba osób objętych konsultacją z Ekspertem dotacyjnym – 100 osób, w tym 54K i 46M
 • Liczba osób, które podjęły działalność gospodarczą – 90 osób, w tym 49K i 41M

TERMIN  REALIZACJI

01.12.2021 r. – 30.06.2023 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU

5 073 570 zł w tym:

 • wysokość wkładu UNII EUROPEJSKIEJ: 4 312 534,50 zł
 • środki krajowe: 0,00 zł
 • wkład własny 761 035,50 zł

DZIAŁANIA  W  PROJEKCIE

1. OKREŚLENIE PREDYSPOZYCJI KANDYDATÓW I DIAGNOZA SZKOLENIOWA, OCENA POMYSŁÓW BIZNESOWYCH
(Okres realizacji: 12.2021-03.2022)

 • INDYWIDUALNE SPOTKANIE Z DORADCĄ ZAWODOWYM w wymiarze 1 godziny na osobę. Spotkanie ma na celu określenie predyspozycji kandydatów do prowadzenia działalności gospodarczej, zaprezentowanie pomysłu biznesowego, określenie potrzeb szkoleniowych oraz wydanie opinii doradcy. Działanie przewidziane dla 110 Kandydatek /Kandydatów.

2. SZKOLENIA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
(Okres realizacji: 03 -04.2022)

 • SZKOLENIE MODUŁOWE „ZASADY ZAKŁADANIA I PROWADZENIA WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ” – 28 godzin dydaktycznych na grupę, 4 dni szkoleniowe, łącznie 5 grup.
  MODUŁ I – WYKŁAD: przepisy prawne, rozliczenia ZUS, US, księgowość, reklama, źródła finansowania, negocjacje, obsługa klienta, radzenie sobie ze stresem i konfliktem.
  MODUŁ II – WYKŁAD: zasady przygotowywania biznesplanu (pojęcie i cel biznesplanu, plan przedsięwzięcia, marketing, potencjał wnioskodawcy, efektywność ekonomiczna).
  MODUŁ III – WARSZTATY: praca na formularzu BIZNESPLANU.
  Zadanie przewidziane dla 100 Uczestników/Uczestniczek projektu (54K i 46M)

3. OCENA POMYSŁÓW BIZNESOWYCH, WSPARCIE FINANSOWE I POMOSTOWE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
(Okres realizacji: 04.2022 – 05.2023)

 • SPOTKANIA Z EKSPERTAMI DOTACYJNYMI analiza przygotowanych biznesplanów, korekta błędów, udzielenie wskazówek 100 Uczestnikom/Uczestniczkom projektu, w wymiarze 2 godziny na osobę
 • PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (05.2022) dla 90 przedsiębiorców w wysokości 23.050,00 zł/firmę (stawka jednostkowa). Uruchomienie działalności gospodarczej CZERWIEC 2022 r. Firmę należy zarejestrować na terenie województwa świętokrzyskiego. Działalność gospodarczą należy prowadzić przez min. 12 miesięcy.
 • WSPARCIE POMOSTOWE w postaci:
  – pomocy FINANSOWEJ wypłacanej miesięcznie w wysokości max. 1.500,00 zł netto/firmę, dla 90 firm przez okres pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności, WSPARCIE POMOSTOWE wypłacane w okresie CZERWIEC 2022 r. – MAJ 2023 r.

WKŁAD WŁASNY UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU

W ramach projektu Uczestniczka /Uczestnik będzie zobligowany do wniesienia wkładu własnego w formie pieniężnej w wysokości 6.800,00 zł netto na pokrycie wydatków niezbędnych do uruchomienia firmy lub comiesięcznych bieżących kosztów związanych z prowadzeniem działalności.

Uczestnik będzie miał możliwość wyboru formy wniesienia wkładu:

– jednorazowe rozliczenie wydatków inwestycyjnych w kwocie 6.800,00 zł (poza wypłaconą stawką jednostkową 23 050 zł);

lub

 – comiesięczne rozliczanie bieżących kosztów związanych z prowadzeniem działalności, poza przyznanym wsparciem pomostowym w wysokości średnio 567,00 zł netto / miesiąc (łącznie 6.800,00 zł netto).

GRUPA  DOCELOWA

Działania projektu kierujemy do 100 osób fizycznych (54K i 46M) uczących się lub zamieszkujących wyłącznie na terenie województwa świętokrzyskiego,  nieposiadających zatrudnienia, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 30 rok życia i zamierzają rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej tj.:

1)   OSOBY BEZROBOTNE, POSZUKUJĄCE PRACY (POZOSTAJĄCE BEZ ZATRUDNIENIA) i BIERNE ZAWODOWO znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. należące do co najmniej jednej z grup:

 • KOBIETY
 • OSOBY po 50 roku życia
 • OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI (z orzeczeniem o niepełnosprawności)
 • OSOBY DŁUGOTRWALE BEZROBOTNE (nieprzerwanie przez okres ponad 12 m-cy)
 • OSOBY NISKOWYKWALIFIKOWANE (z wykształceniem nie wyższym niż szkoła średnia)

2) osoby sprawujące opiekę nad osobą niesamodzielną oraz powracające na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki

3)  REEMIGRANCI (osoby przebywające za granicą Polski przez min. 6 miesięcy)

4) BEZROBOTNI MĘŻCZYŹNI w wieku 30-49 lat max. 20 osób.

Co najmniej 20 % uczestników projektu będą stanowić osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) lub bierne zawodowo (w tym zarejestrowane w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy jako bezrobotne), które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. wskutek pandemii COVID-19.

DOTACJĘ otrzyma 90 osób (49K i 41M), w tym minimum, 5 osób z niepełnosprawnościami, 5 osób będących reemigrantami oraz 18 osób które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. wskutek pandemii COVID-19.

Uczestnikami projektu nie mogą być osoby, które:

a) posiadały wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 kolejnych miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;

b) zawiesiły lub miały zawieszoną działalność gospodarczą na podstawie przepisów o CEIDG lub KRS w okresie 12 kolejnych miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;

c) zamierzają założyć rolniczą działalność gospodarczą i równocześnie podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników;

d) zamierzają założyć działalność komorniczą zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 121);

e) w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do projektu były wspólnikami spółek osobowych prawa handlowego (spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej), spółek cywilnych;

f) w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do projektu były członkami spółdzielni utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego ;.

g) chcą otrzymać środki na działalność gospodarczą, która w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do projektu prowadzona była przez członka rodziny, z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności;

h) były zatrudnione w rozumieniu Kodeksu Pracy w ciągu ostatnich 3 lat, u beneficjenta, partnera lub wykonawcy (o ile jest on już znany) w ramach projektu, a także u osób, które łączy lub łączył z beneficjentem/partnerem/wykonawcą lub pracownikiem beneficjenta, uczestniczących w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów:
– związek małżeński lub faktyczne pożycie, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia) lub
– związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
Wyłączenie dotyczy również wszystkich osób upoważnionych do składania wiążących oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta, partnera lub wykonawcy;

i) były karane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny oraz nie korzystające z pełni praw publicznych i nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych;

j) posiadają na dzień przystąpienia do projektu zaległości w regulowaniu zobowiązań cywilnoprawnych;

k) posiadają zakaz dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

l) otrzymały pomoc publiczną dotyczącą tych samych kosztów kwalifikowalnych, o które będą się ubiegać w ramach projektu;

m) nie wyraziły zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji monitoringu i ewaluacji projektu;

Ponadto ze wsparcia nie mogą skorzystać osoby, w przypadku których zachodzą jakiekolwiek przesłanki dotyczące konfliktu interesów wynikające z Artykułu 61 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012.

SEKTORY WYKLUCZONE Z MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O OTRZYMANIE WSPARCIA

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 nie jest dopuszczalne udzielenie wsparcia osobom:

 • planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w sektorze rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury
 • planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską
 • planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, jeżeli:
  – wartość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze objęte pomocą,
  – udzielenie pomocy zależy od przekazania jej w części lub w całości producentom surowców
 • planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej związanej z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich tzn. wsparcia bezpośrednio związanego z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej
 • planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej przed towarami importowanymi
 • planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie drogowego transportu towarów na nabycie pojazdów przeznaczonych do takiego transportu
 • na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem.

OBSZAR  REALIZACJI  PROJEKTU

Projekt realizowany wyłącznie na terenie województwa świętokrzyskiego i skierowany do osób, które uczą się lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa.

Działalność gospodarcza uczestnika projektu musi zostać zarejestrowana na obszarze województwa świętokrzyskiego.

BIURO PROJEKTU

Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o.
Oddział w Starachowicach
ul. Zgodna 2, 27-200 Starachowice
tel. 41 275 0058, 501 493 940

oraz punkt rekrutacyjny

Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o.
ul. Targowa 18/5, parter, 25-520 Kielce
tel. 506 976 134

www.mapadotacji.gov.pl

Rozpoczęcie rekrutacji: 6 grudzień 2021

Źródło: https://ap.org.pl/projekty/czas-na-wlasny-biznes/