Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Czyste Sołectwo – Edycja 2024!

Czyste Sołectwo – Edycja 2024!

Ubiegłoroczna edycja programu cieszyła się dużym zainteresowaniem, co nas ogromnie cieszy. Z wielka przyjemnością zapraszamy zatem do udziału w kolejnej edycji programu!

Projekt „Czyste Sołectwo” skierowany jest do sołectw/sołtysów i polega na zbiórce elektroodpadów.

Uczestnictwo jest całkowicie bezpłatne, a sołectwa nie ponoszą żadnych kosztów związanych z akcją.

Co więcej – mogą tylko zyskać!

Za każdą zebraną tonę elektroodpadów otrzymują Państwo 400 zł na przedpłaconej karcie płatniczej, którą mogą Państwo płacić wszędzie!

 Wiedząc, jak ważne jest dodatkowe finansowanie w 2024 gwarantujemy nagrody dla sołectw, które zbiorą najwięcej elektroodpadów w wysokości:

I miejsce – 8.000 PLN

II miejsce – 5.000 PLN

III miejsce – 3.000 PLN

IV miejsce – 2.000 PLN

V miejsce – 1.000 PLN

Zbiórka elektroodpadów trwa do końca roku – 31.12.2024! Wszystkie zlecenia zgłoszone do tego czasu wezmą udział w walce o powyższe nagrody!

W tym roku pojawia się również NOWOŚĆ – dodatkowych 5 nagród specjalnych nie związanych ze zbiórką! Nagrody w wysokości 1.000 PLN przeznaczone dla 5 sołectw, które przeprowadzą akcję ekologiczną wśród mieszkańców. Akcja może być związana ze zbiórką elektroodpadów, ale nie musi – może być czysto edukacyjna o tematyce ekologicznej w szerokim znaczeniu. To od Państwa pomysłowości zależy jakie to będzie działanie. Liczymy na wspaniałe akcje integrujące lokalną społeczność oraz przyczyniające się do ochrony środowiska w najbliższym otoczeniu.

Wszystkie szczegóły tegorocznej akcji wraz z zasadami przyznania nagród dostępne na stronie projektu www.czystesolectwo.pl.

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

REGULAMIN PROGRAMU „CZYSTE SOŁECTWO”
§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady organizacji oraz udziału w Programie o nazwie „Czyste Sołectwo” (zwanego dalej Programem) .
 2. Organizatorem Programu Czyste Sołectwo jest ASEKOL PL Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego i Organizacja Odzysku Opakowań S. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 56, 02-146 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000523213, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5.000.000,00 PLN opłacony w całości, NIP: 9372671698, REGON:
  243679093.
 3. Program realizowany jest od dnia 01.04.2023 r. do odwołania.
 4. Program jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Program dedykowany i kierowany jest do społeczności lokalnej sołectw reprezentowanej przez
  sołtysa lub inną umocowaną osobę.
  § 2. Definicje
 6. Elektroodpady – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w rozumieniu Ustawy z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz zużyte baterie i akumulatory w rozumieniu Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach.
 7. Organizator – ASEKOL PL Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego i Organizacja Odzysku Opakowań S. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 56, 02-146 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000523213, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5.000.000,00 PLN opłacony w całości, NIP: 9372671698, REGON: 243679093.
 8. Program – program pn. „Czyste Sołectwo” organizowany przez Organizatora zgodnie z
  zasadami wskazanymi w Regulaminie.
 9. Regulamin – niniejszy dokument wraz z jego modyfikacjami,
 10. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, spełniająca określone w Regulaminie warunki uczestniczenia w Programie.
 11. Nagroda – karta przedpłacona do określonej kwoty, przyznawania Uczestnikowi przez Organizatora w przypadku spełnienia określonych w Regulaminie warunków.
 12. Ustawa – ustawa z dnia 14.12.2012 o odpadach (tj. 2022 Dz.U 699)
 13. Sołtys – osoba fizyczna piastująca funkcję organu wykonawczego sołectwa, o którym mowa w art. 36 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,
 14. Inna umocowana osoba – osoba posiadająca upoważnienie Sołtysa do udziału w Programie
 15. Akcja edukacyjna o tematyce ekologicznej – przedsięwzięcie o charakterze ekologicznym,
  lokalnym (z udziałem mieszkańców sołectwa), mające na celu podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz wspomaganie osiągnięcia wysokiego poziomu zbierania Elektroodpadów, obejmujące informowanie o możliwym ich wpływie na środowisko i zdrowie ludzi oraz o prawidłowym postępowaniu z Elektroodpadami, w szczególności o metodach selektywnego zbierania, dostępnych systemach zwrotu oraz roli użytkowników sprzętu elektrycznego i elektronicznego w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu Elektroodpadów.
  § 3. Warunki udziału w Programie
 16. Udział w Programie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 17. Osobą biorącą udział w Programie – Uczestnikiem – może być Sołtys lub inna umocowana osoba,
 18. Warunkiem przystąpienia do Programu jest wypełnienie przez Uczestnika formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.czystesolectwo.pl i potwierdzenie lub zaakceptowanie oświadczeń lub zgód wymaganych przy rejestracji do Programu. Inna forma zgłoszenia nie uprawnia do udziału w Programie.
 19. Podanie przez Uczestnika wszystkich danych wymaganych w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, ale warunkuje udział w Programie. Niepodanie przez Uczestnika wszystkich danych wymaganych przy zgłoszeniu, podanie błędnych lub nieprawdziwych danych uniemożliwia wzięcie udziału w Programie lub spowoduje wykluczenie z Programu.
 20. Uczestnik obowiązany jest do udziału w Programie zgodnie z jego założeniami i przeznaczeniem, w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym dóbr osobistych, praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora.
  § 4. Zasady Programu
 21. Uczestnik organizuje lub przeprowadza zbiórkę Elektroodpadów na terenie sołectwa. Zgłaszając udział w Programie, Uczestnik jest zobowiązany złożyć oświadczenie, iż Elektroodpady będą zbierane i gromadzone zgodnie z Ustawą.
 22. Po zebraniu minimum 500 kg Elektroodpadów (minimum logistyczne) Uczestnik może zlecić ich odbiór wysyłając mail na adres konkurs@czystesolectwo.pl lub telefonicznie pod numerem 532 076 238 podając dokładny adres zbiórki, nazwę sołectwa, osobę kontaktową wraz z numerem telefonu oraz orientacyjną ilość Elektroodpadów do odbioru.
 23. Po otrzymaniu zlecenia odbioru Organizator skontaktuje się z Uczestnikiem i ustali termin
  odbioru Elektroodpadów.
 24. Odbiór Elektroodpadów jest nieodpłatny.
 25. W ramach Programu Uczestnik może zlecać odbiór Elektroodpadów wielokrotnie, pod warunkiem uzyskania minimum logistycznego.
 26. Organizator dokona zważenia odebranych Elektroodpadów przy użyciu specjalistycznej wagi oraz przekaże na adres mailowy Uczestnika informację o masie otrzymanych Elektroodpadów w terminie 14 dni od odbioru. Tak ustalona waga Elektoodpadów wiąże Uczestnika i Organizatora.
  § 5. Nagrody
 27. Prawo do nagrody przysługuje po zebraniu i jednorazowym przekazaniu (odbiorze) co najmniej
  500 kg Elektroodpadów.
 28. Wartość Nagrody uzależniona jest od masy (wagi) zebranych i przekazanych Elektroodpadów. Organizator za każdy kilogram zebranych i przekazanych Elektroodpadów nalicza Uczestnikowi 0,40 gr do wartości Nagrody.
 29. Do masy Elektroodpadów nie wlicza się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który jest niekompletny, czyli jest pozbawiony części składowych, elementów, podzespołów lub materiałów eksploatacyjnych.
 30. Uczestnik może ubiegać się o Nagrodę w każdym momencie po spełnieniu warunków jej przyznania.
 31. W sprawach Nagród, Uczestnik może kontaktować się z Organizatorem drogą mailową na adres: konkurs@czystesolectwo.pl.
 32. Uczestnicy, którzy w ramach całego Programu w skali krajowej zbiorą najwięcej Elektroodpadów
  (decyduje kryterium wagowe) oraz zgłoszą odbiór w terminie od 01.01.2024 do 31.12.2024 otrzymują Nagrody dodatkowe:
  I miejsce: przedpłacona karta płatnicza o wartości 8.000 zł
  II miejsce: przedpłacona karta płatnicza o wartości 5.000 zł
  III miejsce: przedpłacona karta płatnicza o wartości 3.000 zł
  IV miejsce: przedpłacona karta płatnicza o wartości 2.000 zł
  V miejsce: przedpłacona karta płatnicza o wartości 1.000 zł
 33. Masa (waga) Elektroodpadów zgłoszonych do odbioru po 31.12.2024 nie jest uwzględniana
  przy ustaleniu prawa do Nagród dodatkowych, o których mowa w pkt.6
 34. Uczestnicy, którzy przeprowadzą akcję edukacyjną o tematyce ekologicznej mogą zdobyć Nagrody dodatkowe. Organizator może przyznać 5 Nagród dodatkowych. Ubieganie się przez Uczestnika o Nagrodę dodatkową nie jest warunkowane zebraniem i przekazaniem jakiejkolwiek ilości Elektroodpadów. Nagrodą dodatkową jest przedpłacona karta płatnicza o wartości 1.000 zł. O przyznaniu Nagród dodatkowych decyduje komisja ustanowiona przez Organizatora. Decyzja komisji jest ostateczna. Organizator nie przewiduje żadnego trybu odwoławczego lub reklamacyjnego od decyzji komisji.
 35. W celu zgłoszenia akcji edukacyjnej Uczestnik powinien przesłać Organizatorowi Raport zawierający opis przeprowadzonej akcji ekologicznej (założenia akcji, zasięg, zaangażowanie społeczności lokalnej, efekty – max 4 strony A4) oraz minimum 5 zdjęć lub filmów oraz ewentualne dodatkowe materiały dokumentujące przeprowadzenie akcji. Raport i załączniki należy przesłać na adres konkurs@czystesolectwo.pl najpóźniej do 31.12.2024.
 36. Po wyłonieniu laureatów Nagród dodatkowych raporty oraz załączone do nich materiały zostaną zniszczone przez Organizatora, poza raportami i załączonymi do nich materiałami laureatów Nagród dodatkowych, które przechodzą na własność Organizatora. Warunkiem przekazania Nagrody dodatkowej jest przeniesienie przez laureatów autorskich praw majątkowych i praw zależnych do raportu i załączonych materiałów na rzecz Organizatora na podstawie odrębnej umowy.
 37. Nagrody nie podlegają wymianie na świadczenie w pieniądzu. Uczestnik przystępując do niniejszego Programu deklaruje zamiar przekazania lub wykorzystania Nagrody na rzecz lokalnej społeczności sołectwa.
 38. Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2647, ze zm.) podatek z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego wynosi 10% wygranej lub nagrody.
 39. Biorąc pod uwagę powyższe to na Organizatorze będzie ciążył obowiązek wpłaty podatku od wydanej nagrody za tzw. sprzedaż premiową, do właściwego organu podatkowego.
 40. Na Uczestniku nie będą ciążyły żadne obowiązki z rozliczeniem i zapłatą jakichkolwiek danin publicznoprawnych w związku z przekazaniem przez Organizatora Nagrody.
 41. Uczestnik nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Programu, w tym prawa do
  Nagrody na rzecz osób trzecich.
  § 6. Reklamacje
 42. Reklamacje związane z Programem mogą być składane przez Uczestnika za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: konkurs@czystesolectwo.pl .
 43. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika oraz dokładny opis i przyczynę reklamacji.
 44. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w przeciągu 14 dni od ich otrzymania.
 45. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Organizator powiadomi Uczestnika pośrednictwem poczty elektronicznej.
  § 7. Dane Osobowe
 46. Administratorem danych osobowych Uczestników jest ASEKOL PL Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego i Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą w Warszawie (02-146 Warszawa) przy ul. Komitetu Obrony Robotników 56, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000523213, nr BDO 000006411 (dalej ASEKOL lub Administrator)
 47. W wykonaniu dyspozycji zawartej w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie), informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych Uczestników, stanowią załącznik nr 1 do Regulaminu.
  § 8. Rezygnacja z udziału w Programie
 48. Uczestnik w każdej chwili może osobiście zrezygnować z uczestnictwa w Programie poprzez przesłanie stosownej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
  konkurs@czystesolectwo.pl .
  § 9. Postanowienia końcowe
 49. Program prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w języku polskim, a prawem właściwym dla Programu jest prawo polskie.
 50. Organizator nie odpowiada za podanie przez Uczestnika niepełnych bądź nieprawdziwych danych podczas wypełniania formularza.
 51. Organizator może wykluczyć Uczestnika, bez prawa do Nagrody, w przypadku stwierdzenia, że podane przez niego dane w zgłoszeniu są nieprawdziwe lub błędne albo zbiórka lub gromadzenie odpadów realizowane są niezgodnie z Ustawą.
 52. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Powiadomienie o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana na stronie www.czystesolectwo.pl i z tym dniem uznaje się je jako doręczone i wiążące wszystkich Uczestników.
 53. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 54. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. Załacznik nr 1 do Regulaminu Programu „Czyste Sołectwo”
  ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 55. Administrator danych osobowych
  Administratorem danych osobowych jest ASEKOL
 56. Podstawa prawna oraz cel przetwarzania danych osobowych Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na następującej podstawie prawnej oraz w następującym celu:
  a. art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia – na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, w celu przez
  nią wskazanym,
  b. art.6 ust .1 lit.b Rozporządzenia – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia
  i wykonania umowy, w tym podjęcia czynności przed zawarciem umowy oraz świadczenia Usług, a także dochodzenia roszczeń z umowy,
  c. art.6 ust.1 lit.c Rozporządzenia – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
  prawnego ciążącego na ASEKOL polegającego na wypełnieniu przez ASEKOL obowiązków rachunkowych,
  podatkowych, fiskalnych, ubezpieczeniowych, socjalnych wynikających lub związanych ze stosunkiem
  umownym, którego stroną jest ASEKOL,
  d. art.6 ust.1 lit.f Rozporządzenia – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
  uzasadnionych interesów realizowanych przez ASEKOL polegających na obsłudze Klientów, marketingu własnych produktów, tworzeniu raportów, statystyk, archiwizowaniu i przechowywania dokumentacji związanej z prowadzoną przez ASEKOL działalnością gospodarczą.
 57. Kategorie odbiorców danych osobowych
  Odbiorcami danych osobowych osób, których dane dotyczą są następujące kategorie podmiotów:
  a. upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy ASEKOL,
  b. podmioty przetwarzające, świadczące na rzecz Administratora usługi związane z wykonaniem
  czynności i zobowiązan Organizatora objętych Programem, a w szczególności usługi informatyczne,
  administracyjne, finansowe, prawne, doradcze, konsultingowe, statystyczne, transportowe, marketingowe.
  c. podmioty administracji publicznej,
  d. podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 58. Okres przechowywania danych osobowych
  Dane osobowe przetwarzane przez Administratora będą przechowywane przez następujące okresy:
  a. W przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt.2a, przez okres na jaki została udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych lub do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub przez okres w jakim cel przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, pozostaje aktualny,
  b. W przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt.2b, przez okres trwania umowy oraz przez okres do upływu terminów przedawnienia roszczeń.
  c. W przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt.2c przez okres do upływu przedawnienia zobowiązań publiczno-prawnych Administratora, w tym podatkowych lub ubezpieczeniowych lub do upływu terminów archiwizowania dokumentów, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  e. W przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt.2d, przez okres do 5 lat od momentu
  uzyskania dostępu do danych osobowych.
 59. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą
 60. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – na zasadach wskazanych w Rozporządzeniu (art. 15-20,22 Rozporządzenia). Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. F Rozporządzenia. W przypadku wniesienia sprzeciwu, o którym mowa powyżej, Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art.21 Rozporządzenia). Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej
 61. danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 62. Wymóg podania danych osobowych
  W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą, w przypadkach, o których
  mowa w pkt.2 b-d, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. Podanie
  danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie uniemożliwiłoby zawarcie umowy i w tym znaczeniu osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do podania danych osobowych. W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą, w przypadku o których mowa w pkt.2a, podanie danych osobowych, jest dobrowolne i zależne wyłącznie od osoby, której dane dotyczą. Jednakże niepodanie tych danych może spowodować, iż Administrator nie podejmie czynności leżących w interesie osoby, której dane dotyczą.
 63. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) („EOG”).
 64. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  Administrator nie przetwarza danych osobowych w procesie zautomatyzowanego podejmowania
  decyzji w tym nie wykorzystuje profilowania.
 65. Inspektor Ochrony Danych
  W ramach organizacji ASEKOL nie działa Inspektora Ochrony Danych. Wszelkie zgłoszenia dotyczące
  danych osobowych należy przesyłać na dres poczty internetowej: kontakt@asekol.pl