Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Działalność bobrów – Kiedy można usunąć tamy bobrowe?

Działalność bobrów – Kiedy można usunąć tamy bobrowe?

W związku z pojawiającymi się zgłoszeniami od mieszkańców dot. zalewania posesji w wyniku pojawiania się tam wybudowanych przez bobry publikujemy podstawowe informacje na ten temat.

Działalność bobrów związana z budową tam jest bardzo korzystna dla przyrody: przywraca właściwe stosunki wodne, zwiększa różnorodność biologiczną, ogranicza erozję, zwiększa tempo samooczyszczania się wód. Jednocześnie bobry mogą również powodować straty w gospodarce człowieka.

Bóbr europejski Castor fiber jest objęty ochroną częściową i wobec tego gatunku obowiązują zakazy, w tym m.in. zakaz umyślnego zabijania osobników, umyślnego chwytania osobników, niszczenia ich siedlisk i ostoi, niszczenia nor, żeremi, tam lub innych schronień, transportu osobników, ich umyślnego płoszenia lub niepokojenia czy przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca. Kto bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza zakazy w stosunku do roślin, zwierząt lub grzybów objętych ochroną gatunkową – podlega karze aresztu albo grzywny.

Organem upoważnionym do wydawania zezwoleń na odstępstwa od ww. zakazów jest właściwy terytorialnie regionalny dyrektor ochrony środowiska. Wniosek taki można złożyć w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach, ul. Karola Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce, tel.: 41/ 343 53 40.

W przypadku ubiegania się o zezwolenie na niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie tam budowanych przez bobry, z wnioskiem występuje właściciel działki lub zarządca cieku wodnego, np. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Jeżeli Wnioskodawca nie jest właścicielem/zarządcą działki na której znajduje się tama, powinien uzyskać zgody właścicieli/zarządców, na wejście na ich teren i prowadzenie działań związanych z realizacją wnioskowanych czynności.

W przypadku, gdy bobry spowodują szkodę – można ubiegać się o odszkodowanie. Szacowanie i wypłata odszkodowań realizowane są zgodnie z art. 126 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1336 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową. Zgodnie z art. 126 ww. ustawy o ochronie przyrody, Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone m.in. przez bobry w gospodarstwach rolnych, leśnych, rybackich oraz w mieniu.

Formularze wniosków o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do dziko występujących lub innych niż dziko występujących gatunków zwierząt objętych ochroną gatunkową oraz o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową, jak i dodatkowe informacje, dostępne są na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach: www.gov.pl