Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Głosowanie nad projektami uchwał – grudniowa sesja nadzwyczajna

W grudniowej (3.XII.br.) sesji nadzwyczajnej radni zebrali się, aby wziąć udział w głosowaniu nad projektami uchwał w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVII/207/2021 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 26 listopada 2021 r. dotyczącej ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock oraz zmian w budżecie gminy na 2021 rok, a także zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąchock na lata 2021 – 2032.

Przypomnijmy, że na poprzedniej sesji Rady Miejskiej radni przyjęli projekt uchwały dotyczący ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock. W grudniu dokonano zmiany w tej uchwale, który dotyczy daty obowiązywania zmian. Po uzyskaniu interpretacji ze strony sekretarza stanu MSWIA skorygowano tą datę z 1 listopada br. na 1 sierpnia br. Za zmianą głosowało 8 radnych, 3 było przeciwnych, natomiast 4 wstrzymało się od głosu. Oznacza to, że projekt uchwały został przyjęty.

Projekt uchwały mówiący o zmianach w budżecie gminy dotyczył przede wszystkim zwiększenia finansowania dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w Wielkiej Wsi oraz wprowadzenia środków zewnętrznych z Ministerstwa Edukacji i Nauki na projekt pod nazwą Laboratorium Przyszłości we wszystkich jednostkach oświatowych na terenie naszej gminy. Pierwsza ze zmian związana jest ze zwiększonymi kosztami, które pojawiły się w wyniku postępowania przetargowego na to zadanie, druga jest niezbędna ze względu na konieczność poniesienia przez szkoły 60% wydatków w roku bieżącym. Projekt uchwały został przyjęty, za głosowało 13 radnych, 2 wstrzymało się od głosu.