Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Informacja Burmistrza w sprawie ogłoszenie przetargu

BGK.6840.4.2023

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK
informuje, iż ogłoszony został drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wąchock,

NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA W MIEJSCOWOŚCI WIELKA WIEŚ OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW

JAKO DZIAŁKA NR 610/8 O POW. 0,0200 HA

CENA WYWOŁAWCZA WYNOSI 13.461,12 zł
brutto w tym 23% podatku Vat
(słownie: trzynaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych 12/100).

WADIUM W WYSOKOŚCI 1.500,00 ZŁ
(słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100).

Przetarg przeprowadzony zostanie w dniu 23 sierpnia 2024 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony ogłoszony na dzień 20 czerwca 2024 roku zakończył się wynikiem negatywnym.

Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, pokój Nr 2, tel. (041) 27-36-132.

Informacje o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: ogłoszenie o drugim przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku ul. Wielkowiejska 1 oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowości Wielka Wieś, zamieszczone na stronach internetowych biuletynu informacji publicznej gmina.wachock.sisco.info w zakładce „nieruchomości” oraz wachock.pl „aktualności”.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK
ROBERT JANUS