Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Informacja o ogłoszenie przetargu

BGK.6840.11.2022

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK informuje, iż ogłoszony został przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wąchock,

NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA W MIEJSCOWOŚCI WĄCHOCK
OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 3035/1 O POW. 0,8522 HA

CENA WYWOŁAWCZA WYNOSI 46.014,30 zł
brutto w tym 23% podatku Vat
(słownie: czterdzieści sześć tysięcy czternaście złotych 30/100).

WADIUM W WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
(słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

Przetarg przeprowadzony zostanie w dniu 7 sierpnia 2023 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2.

Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, pokój Nr 2, tel. (041) 27-36-132.

Informacje o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku ul. Wielkowiejska 1 oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowości Wąchock, zamieszczone na stronach internetowych biuletynu informacji publicznej gmina.wachock.sisco.info w zakładce „nieruchomości” oraz wachock.pl „aktualności”.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK