Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Informacja o ogłoszonym przetargu

Informacja o ogłoszonym przetargu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK informuje, iż ogłoszony został pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wąchock,

NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA W MIEJSCOWOŚCI WĘGLÓW OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 106/1 O POW. 0,2404 HA.

CENA WYWOŁAWCZA WYNOSI 161.130,00 zł brutto w tym 23% podatku Vat (słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści złotych 00/100).

WADIUM W WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).

Przetarg przeprowadzony zostanie w dniu 23 kwietnia 2024 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2. Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, pokój Nr 2, tel. (041) 27-36-132.

Informacje o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku ul. Wielkowiejska 1 oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowości Węglów, zamieszczone na stronach internetowych biuletynu informacji publicznej gmina.wachock.sisco.info w zakładce „nieruchomości” oraz wachock.pl „aktualności”.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK
Jarosław Samela