Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Informacja o ogłoszonym przetargu

Informacja o ogłoszonym przetargu

plakat Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży - ogłoszenie o przetargu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK

informuje, iż ogłoszony został pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wąchock,

NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA W MIEJSCOWOŚCI WIELKA WIEŚ OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 610/8 O POW. 0,0200 HA

CENA WYWOŁAWCZA WYNOSI 14.956,80 zł brutto w tym 23% podatku Vat (słownie: czternaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych 80/100).

WADIUM W WYSOKOŚCI 1.500,00 ZŁ (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100).

Przetarg przeprowadzony zostanie w dniu 20 czerwca 2024 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2.

Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, pokój Nr 2, tel. (041) 27-36-132.

Informacje o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku ul. Wielkowiejska 1 oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowości Wielka Wieś, zamieszczone na stronach internetowych biuletynu informacji publicznej gmina.wachock.sisco.info w zakładce „nieruchomości” oraz wachock.pl „aktualności”.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK
Robert Janus