Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Informacja o ogłoszonym przetargu

Informacja o ogłoszonym przetargu

plakat Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży - Informacja o ogłoszonym przetargu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK informuje, iż

ogłoszony został przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność

Gminy Wąchock.

NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA W MIEJSCOWOŚCI WĄCHOCK OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW

JAKO DZIAŁKA NR 5180 O POW. 0,0276 HA. CENA WYWOŁAWCZA WYNOSI 23.911,20 zł brutto w tym 23% podatku VAT (słownie: dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset jedenaście złotych 20/100).

WADIUM W WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁ (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).

Przetarg przeprowadzony zostanie w dniu 4 sierpnia 2022 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2.

Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, pokój Nr 2, tel. (041) 27-36-132.

Informacje o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku ul. Wielkowiejska 1 oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowości Wąchock, zamieszczone na stronach internetowych biuletynu informacji publicznej www.gmina.wachock.sisco.infow zakładce „nieruchomości” oraz www.wachock.pl „aktualności”.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK
JAROSŁAW SAMELA

Informacja o ogłoszonym przetargu