Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Informacja o ogłoszonym przetargu

Informacja o ogłoszonym przetargu

BGK.6840.4.2022

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK

informuje, iż

ogłoszony został przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność

Gminy Wąchock,

NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA W MIEJSCOWOŚCI WĄCHOCK OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW

JAKO DZIAŁKA NR 258 O POW. 0,1301 HA

CENA WYWOŁAWCZA WYNOSI 65.190,00 zł

brutto w tym 23% podatku Vat

(słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych 00/100).

WADIUM W WYSOKOŚCI 8.000,00 ZŁ

 (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).

Przetarg przeprowadzony zostanie w dniu 15 września 2022 roku

o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2.

Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, pokój Nr 2, tel. (041) 27-36-132.

Informacje o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku ul. Wielkowiejska 1 oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowości Wąchock, zamieszczone na stronach internetowych biuletynu informacji publicznej gmina.wachock.sisco.info w zakładce „nieruchomości” oraz wachock.pl „aktualności”.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK
JAROSŁAW SAMELA

Informacja o ogłoszonym przetargu