Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Informacja o ogłoszonym przetargu

Informacja o ogłoszonym przetargu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK informuje, iż ogłoszony został drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wąchock

NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA W MIEJSCOWOŚCI WĄCHOCK OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW

JAKO DZIAŁKA NR 258 O POW. 0,1301 HA, CENA WYWOŁAWCZA WYNOSI 59.040,00 zł

brutto w tym 23% podatku Vat (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści złotych 00/100).

WADIUM W WYSOKOŚCI 8.000,00 ZŁ (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).

Przetarg przeprowadzony zostanie w dniu 17 listopada 2022 roku, o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2.

Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, pokój Nr 2, tel. (041) 27-36-132.

Informacje o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: ogłoszenie o drugim przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku ul. Wielkowiejska 1 oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowości Wąchock, zamieszczone na stronach internetowych biuletynu informacji publicznej gmina.wachock.sisco.info w zakładce „nieruchomości” oraz wachock.pl „aktualności”.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
WĄCHOCK

Jarosław Samela