Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Informacja o ogłoszonym przetargu

Informacja o ogłoszonym przetargu

plakat Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży - ogłoszenie o przetargu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK informuje, iż ogłoszony został przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wąchock,

NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA W MIEJSCOWOŚCI WĄCHOCK OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 3188/1 O POW. 0,2202 HA CENA WYWOŁAWCZA WYNOSI 24.858,30 zł brutto w tym 23% podatku Vat (słownie: dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt osiem złotych 30/100).

WADIUM W WYSOKOŚCI 3.000,00 ZŁ (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).

Przetarg przeprowadzony zostanie w dniu 31 lipca 2023 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2.

Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, pokój Nr 2, tel. (041) 27-36-132.

Informacje o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku ul. Wielkowiejska 1 oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowości Wąchock, zamieszczone na stronach internetowych biuletynu informacji publicznej gmina.wachock.sisco.info w zakładce „nieruchomości” oraz wachock.pl „aktualności”.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK
Jarosław Samela