Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Informacja o ogłoszonym przetargu

Informacja o ogłoszonym przetargu

plakat Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży - ogłoszenie o przetargu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK informuje, iż ogłoszony został przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wąchock, NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA W MIEJSCOWOŚCI WĄCHOCK OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 5180 O POW. 0,0276 HA.

CENA WYWOŁAWCZA WYNOSI 13.170,00 zł brutto zwolniona z Vat na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 1570 ze zm.) (słownie: trzynaście tysięcy sto siedemdziesiąt złotych00/100).

WADIUM W WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁ (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).

Przetarg przeprowadzony zostanie w dniu 18stycznia 2024 roku

o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2.

Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, pokój Nr 2, tel. (041) 27-36-132.

Informacje o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku ul. Wielkowiejska 1 oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowości Wąchock, zamieszczone na stronach internetowych biuletynu informacji publicznejgmina.wachock.sisco.infow zakładce „nieruchomości” orazwachock.pl „aktualności”.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK

JAROSŁAW SAMELA