Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Informacja o ogłoszonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK informuje, iż ogłoszony został przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wąchock. NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA W MIEJSCOWOŚCI WĄCHOCK OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 787/1 O POW. 0,0668 HA CENA WYWOŁAWCZA WYNOSI 39.938,10 zł brutto w tym 23% podatku Vat (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych 10/100). WADIUM W WYSOKOŚCI 4.000,00 ZŁ (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).

Przetarg przeprowadzony zostanie w dniu 24 sierpnia 2021 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 10. Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, pokój Nr 2, tel. (041) 27-36-132.

Informacje o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku ul. Wielkowiejska 1 oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowości Wąchock, zamieszczone na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej www.gmina.wachock.sisco.infow zakładce „nieruchomości” oraz www.wachock.pl .

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK
JAROSŁAW SAMELA