Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Informacja o ogłoszonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK informuje, iż ogłoszony został przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wąchock.

NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA W MIEJSCOWOŚCI WĄCHOCK OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW

JAKO DZIAŁKA NR 784 O POW. 0,0220 HA CENA WYWOŁAWCZA WYNOSI 14.132,70 zł brutto w tym 23% podatku Vat (słownie: czternaście tysięcy sto trzydzieści dwa złote 70/100). WADIUM W WYSOKOŚCI 1.500,00 ZŁ (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100). Przetarg przeprowadzony zostanie w dniu 8 grudnia 2021 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 10.

Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, pokój Nr 2, tel. (041) 27-36-132.

Informacje o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku ul. Wielkowiejska 1 oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowości Wąchock, zamieszczone na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej www.gmina.wachock.sisco.infow zakładce „nieruchomości” oraz www.wachock.pl „aktualności”.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
WĄCHOCK
JAROSŁAW SAMELA