Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Informacja o ogłoszonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK informuje, iż ogłoszony został przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wąchock,

NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA W MIEJSCOWOŚCI PARSZÓW OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW

JAKO DZIAŁKA NR 1366 O POW. 0,3900 HA

CENA WYWOŁAWCZA WYNOSI 37.269,00 zł

brutto w tym 23% podatku Vat

(słownie: trzydzieści siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć 00/100).

WADIUM W WYSOKOŚCI 4.000,00 ZŁ

(słownie: cztery tysiące złotych 00/100).

Przetarg przeprowadzony zostanie w dniu 18 lutego 2022 roku

o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1,

pokój nr 2.

Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, pokój Nr 2, tel. (041) 27-36-132.

Informacje o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku ul. Wielkowiejska 1 oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowości Parszów, zamieszczone na stronach internetowych biuletynu informacji publicznej www.gmina.wachock.sisco.infow zakładce „nieruchomości” oraz www.wachock.pl „aktualności”.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK

JAROSŁAW SAMELA