Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Informacja o ogłoszonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK

informuje, iż ogłoszony został drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wąchock, NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA W MIEJSCOWOŚCI WĄCHOCK OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 784 O POW. 0,0220 HA CENA WYWOŁAWCZA WYNOSI 14.132,70, zł brutto w tym 23% podatku Vat (słownie: czternaście tysięcy sto trzydzieści dwa złote 70/100).

WADIUM W WYSOKOŚCI 1.500,00 ZŁ (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100).

Przetarg przeprowadzony zostanie w dniu 9 maja 2022 roku

o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2.

Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, pokój Nr 2, tel. (041) 27-36-132.

Informacje o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku ul. Wielkowiejska 1 oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowości Wąchock, zamieszczone na stronach internetowych biuletynu informacji publicznej www.gmina.wachock.sisco.infow zakładce „nieruchomości” oraz www.wachock.pl „aktualności”.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK

Jarosław Samela