Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Informacja o ogłoszonym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK informuje, iż ogłoszony został przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wąchock, NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA W MIEJSCOWOŚCI PARSZÓW OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 1335/1 O POW. 0,3900 HA. CENA WYWOŁAWCZA WYNOSI 66.174,00 zł brutto w tym 23% podatku Vat (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt cztery złote 00/100). WADIUM W WYSOKOŚCI 6.000,00 ZŁ (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).

Przetarg przeprowadzony zostanie w dniu 8 lipca 2021 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2.

Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, pokój Nr 2, tel. (041) 27-36-132.

Informacje o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku ul. Wielkowiejska 1 oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowości Parszów, zamieszczone na stronach internetowych biuletynu informacji publicznej www.gmina.wachock.sisco.info oraz www.wachock.pl .

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
WĄCHOCK
JAROSŁAW SAMELA