Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Informacja o ogłoszonym przetargu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK informuje, iż ogłoszony został pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wąchock,

NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA W MIEJSCOWOŚCI WĄCHOCK OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW

JAKO DZIAŁKA NR 473 O POW. 0,1982 HA

CENA WYWOŁAWCZA WYNOSI 38.080,00 zł

brutto w tym 23% podatku Vat (słownie: trzydzieści osiem tysięcy osiemdziesiąt złotych 00/100). Sprzedaż  nieruchomości oznaczonej jako działka nr 473 zgodnie z Interpretacją Indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Podatkowej z dnia 24 czerwca 2020 roku znak: 0114-KDIP1-1.4012.288.2020.2.AKA, podlega opodatkowaniu stawką podstawową podatku Vat na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146 aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.), tj. 23%.

WADIUM W WYSOKOŚCI 4.000,00 ZŁ

 (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).

Przetarg przeprowadzony zostanie w dniu 15 października 2020 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, pokój nr 2.

Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, pokój Nr 2, tel. (041) 27-36-132.

Informacje o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku ul. Wielkowiejska 1 oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowości Wąchock, zamieszczone na stronach internetowych biuletynu informacji publicznej www.gmina.wachock.sisco.info oraz www.wachock.pl .

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK

Jarosław Samela