Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Informacja o wyniku przetargu

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

plakat Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży - ogłoszenie o przetargu

Działając zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r. poz. 2213), Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock podaje do publicznej wiadomości, że przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wąchock, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr3188/1 o pow. 0,2202 ha, stanowiącej własność Gminy Wąchock, uregulowanej w księdze wieczystej kw nr KI1H/00015815/7, który odbył się w dniu 31lipca 2023 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku ul. Wielkowiejska 1, zakończył się wynikiem pozytywnym.

Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 1.

Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0.

Cena wywoławcza nieruchomości – 24.858,30 brutto w tym 23% podatku Vat.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 25.200,00 zł brutto w tym 23% podatku Vat.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości – P. Cezary Listek. 

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock