Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Informacja o wyniku przetargu

Informacja o wyniku przetargu

plakat Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży - ogłoszenie o przetargu

           Działając zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r. poz. 2213),

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock podaje do publicznej wiadomości, że przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wąchock, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr5180 o pow. 0,0276 ha, stanowiącej własność Gminy Wąchock, uregulowanej w księdze wieczystej kw nr KI1H/00010412/7, który odbył się w dniu 18 stycznia 2024 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku ul. Wielkowiejska 1, zakończył się wynikiem pozytywnym.

Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 1.

Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła – 13.170,00 brutto.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 13.400,00 zł brutto.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości – P. Katarzyna Krakowiak.                                                      

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock
Jarosław Samela