Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych – próbny spis powszechny

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zebranych w drugim spisie próbnym przed narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 poz. 649 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1775)


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

[1] – „RODO” administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 1. Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w drugim spisie próbnymjest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) z siedzibą al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa.

2. Inspektor ochrony danych

W Głównym Urzędzie Statystycznym powołany został Inspektor ochrony danych (IOD), z którym może się Pani/Pan kontaktować:

 1. pocztą tradycyjną na adres: IOD GUS, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa;
 2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: IODGUS@stat.gov.pl.

Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.

3. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane są w celu statystycznym, obejmującym organizację
i przeprowadzenie spisu powszechnego, o którym mowa w art. 25 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej oraz w celu sprawdzenia rozwiązań metodologicznych, organizacyjnych i technicznych przewidzianych do zastosowania w ramach narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r., o którym mowa w art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (zwanej dalej ustawą NSP 2021)

Drugi spis próbny przeprowadza się w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. wg stanu na dzień 31 marca 2020 r., godz. 24.00 na terenie szesnastu gmin:

 1. Chełmno – gmina wiejska, powiat chełmiński, województwo kujawsko-pomorskie;
 2. Dubicze Cerkiewne – gmina wiejska, powiat hajnowski, województwo podlaskie;
 3. Gubin – gmina miejska, powiat krośnieński, województwo lubuskie;
 4. Jabłonka – gmina wiejska, powiat nowotarski, województwo małopolskie;
 5. Kleszczów – gmina wiejska, powiat bełchatowski, województwo łódzkie;
 6. Kłodzko – gmina wiejska, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie;
 7. Kołbaskowo – gmina wiejska, powiat policki, województwo zachodniopomorskie;
 8. Prószków – gmina miejsko-wiejska, powiat opolski, województwo opolskie;
 9. Lesznowola – gmina wiejska, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie;
 10. Lidzbark Warmiński – gmina wiejska, powiat lidzbarski, województwo warmińsko-mazurskie;
 11. Puck – gmina wiejska, powiat pucki, województwo pomorskie;
 12. Puszczykowo – gmina miejska, powiat poznański, województwo wielkopolskie;
 13. Radymno – gmina miejska, powiat jarosławski, województwo podkarpackie;
 14. Skierbieszów – gmina wiejska, powiat zamojski, województwo lubelskie;
 15. Wąchock – gmina miejsko-wiejska, powiat starachowicki, województwo świętokrzyskie;
 16. Wojkowice – gmina miejska, powiat będziński, województwo śląskie.

Dane zebrane w ramach prac związanych z organizacją i przeprowadzeniem spisu powszechnego, zwanych dalej pracami spisowymi, są przetwarzane zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności, rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty oraz decyzję Rady 89/382/EWG, Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2009, str. 164, z późn. zm.[1])).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w odniesieniu do art. 28 ust. 1 w związku z art. 10 pkt. 1 i art. 11 pkt. 2 ustawy NSP 2021, art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, art. 9 ust. 2 lit. g RODO – przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym i art. 9 ust. 2 lit. j RODO – przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych jest niezbędne do celów statystycznych.

4. Kategorie danych osobowych

Zakres informacji zbieranych bezpośrednio od Pani/Pana w drugim spisie próbnym określa załącznik nr 1 do ustawy NSP 2021.

Zakres informacji pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą określa załącznik nr 2 do ustawy NSP 2021.

5. Źródło pochodzenia danych osobowych

W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe nie zostały zebrane bezpośrednio od Pani/Pana, Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od podmiotów obowiązanych do przekazania Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego danych w ramach prac spisowych (szczegółowy wykaz podmiotów obowiązanych zawiera zał. nr 2 do ustawy NSP 2021).

6. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe, nie będą udostępniane żadnym odbiorcom i podlegają tajemnicy statystycznej, tj. bezwzględnej ochronie i są wykorzystywane w celu realizacji ustawy NSP 2021.

7. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji celu, do którego zostały zebrane, nie dłużej niż 100 lat od ich zebrania

8. Obowiązek/ dobrowolność podania danych osobowych

Zgodnie z art. 27 pkt. 1 ustawy o NSP 2021 przekazanie danych w drugim spisie próbnym jest obowiązkowe i nieodpłatne.

9. Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Zgodnie z  art. 17 ust 3 pkt d rozporządzenia RODO  „prawo do bycia zapomnianym nie przysługuje, jeżeli przetwarzanie danych jest  niezbędne  dla celów statystycznych.

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o NSP 2021, w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu przeprowadzenia spisu powszechnego nie stosuje się art. 15, art. 16, art. 18 i art. 21 rozporządzenia RODO tj. nie przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 • sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.


10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.


[1] Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 123 z 19.05.2015, str. 90.