Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych

Centralne Biuro Spisowe PSR 2020 i NSP 2021

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)[1] (RODO), administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

I Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego jako Generalny Komisarz Spisowy z siedzibą al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa.

II Inspektor ochrony danych

Z inspektorem ochrony danych (IOD) może się Pani/Pan kontaktować:

  1. pocztą tradycyjną na adres: IOD GUS, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa,
  2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: IODGUS@stat.gov.pl. Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.

III Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

  • art. 6. ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z art. 35 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1775).
  • art. 6. ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegających na zapewnieniu optymalnej organizacji procesu naboru oraz bezpieczeństwa pracy przy wykorzystaniu aplikacji e/m-learning, która zawierać będzie materiały oraz przykłady szkoleniowe, niezbędne instrukcje i prezentacje oraz materiały popularyzacyjne służącej także do przeprowadzenia egzaminu testowego, o którym mowa w art. 35 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

IV Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z administratorem, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających przeprowadzenie naboru oraz przechowywanie dokumentacji dotyczącej naboru, osoby działające na polecenie administratora, osoby i podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

V. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

a) 3 tygodni od dnia zakończenia procesu naboru na rachmistrza terenowego.

b) po okresie, o którym mowa w pkt a), dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem naboru przez okres 3 lat liczonych od momentu zakończenia procesu naboru na rachmistrza terenowego.

VI Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  1. dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 
  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. przenoszenia danych;
  5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  6. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

VII Dobrowolność/ Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się kandydata o przyjęcie na rachmistrza terenowego i udzielenie dostępu do aplikacji e/m-learning.

VIII Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.


[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.)