Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Kolejna sesja Rady Miejskiej w Wąchocku za nami

W miniony piątek (28 maja br.) odbyła się kolejna sesja wąchockiej Rady Miejskiej, w której udział wzięło 14 radnych. Przy drugim punkcie obrad głos zabrał zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock, Sebastian Staniszewski z propozycją rozszerzenia porządku obrad o 3 projekty uchwał. Pierwsza dotyczy udzielenia w roku 2021 dotacji z budżetu gminy z przeznaczeniem na konserwację techniczną i estetyczną obrazu olejnego na płótnie z przedstawieniem św. Elżbiety Węgierskiej. Obraz pochodzi z I połowy XVII w. a znajduje się w kaplicy św. Zofii w Ratajach. Obraz ten, według przekazów, pochodzi z ufundowanego przez cystersów kościoła p.w. św. Elżbiety w Wąchocku, rozebranego w 1845 r. Natomiast sama kaplica św. Zofii w Ratajach jest jednym z zabytków wyróżniających Gminę Wąchock. Zabytki stanowiące wystrój i wyposażenie kaplicy zostały wpisane do rejestru zabytków województwa świętokrzyskiego, a sama kaplica jest często odwiedzana przez turystów. Drugauchwała dotyczy zawarcia kolejnej już umowy z obecnym dzierżawcą nieruchomości należącej do Gminy Wąchock. Trzecianatomiast stanowi o zasadach i trybie udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wąchock. Budowa przydomowej, biologicznej oczyszczalni ścieków służy ochronie środowiska naturalnego oraz jest ekonomicznym i wygodnym rozwiązaniem. Wdrożenie przez gminę programu ułatwiającego Mieszkańcom budowę oczyszczali, to kolejna ekoinicjatywa gminy, która będzie w pełni realizowana z jej funduszy.  Program ma na celu stworzenie alternatywy dla zagospodarowania ścieków na obszarach, dla których budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest niemożliwa. Finansowanie programu zostało zabezpieczone ze środków budżetu Gminy Wąchock. Po wejściu w życie będzie to kolejny program, po bezpłatnym odbiorze i utylizacji azbestu z pokryć dachowych, kastracji i sterylizacji zwierzątoraz finansowaniu przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych dla osób spełniających kryteria socjalne który gmina zrealizuje wychodząc z inicjatywą w stronę Mieszkańców.

Po sprawozdaniu z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock, które przedstawił Zastępca Burmistrza, Sebastian Staniszewski oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wąchocku, Adriana Malinowskiego nastąpiło głosowanie dotyczące projektów uchwał. Zostały one jednogłośnie przyjęte przez Radę. 

Na sesję wpłynęły informacje z działalności za 2020 r. od: Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku, Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach, Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach oraz Gminnego Komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej w  Wąchocku, a także ocena bezpieczeństwa publicznego i pożarowego na terenie Gminy Wąchock za 2020 rok.

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z realizacji programu współpracy Gminy Wąchock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020 rok również była tematem podjętym na sesji. Projekt Programu współpracy Gminy Wąchock z organizacjami pozarządowymi został poddany konsultacjom na podstawie uchwały nr XXV-119/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku z 28 września 2012 r. Program współpracy obejmował następujące zakresy: ochronę i promocję zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym (Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii), kulturę fizyczną, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego.

Do wiadomości przez Komisję Budżetową została również przyjęta informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock o sytuacji finansowej spółek w 2020 roku, w których Gmina Wąchock była udziałowcem.

Po zgłoszeniu interpelacji, omówieniu spraw różnych nastąpiło zakończenie sesji XXX Sesji Rady Miejskiej w Wąchocku.

Link do sesji:
https://portal.posiedzenia.pl/wachock?