Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Konkurs „EKOlider” – PRZEDŁUŻONY TERMIN

Konkurs „EKOlider” – PRZEDŁUŻONY TERMIN

Zielone drzewo - Konkurs Ekolider

Regulamin konkursu ekologicznego „EKOlider”

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie ekologicznym pod nazwą „EKOlider”.

2. Organizatorem konkursu jest: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”

3. Adres i podstawowe dane organizatora:

ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny

tel. 41/26 08 158 lub 722191007 e – mail: sekretariat@wokollysejgory.pl

www.wokollysejgory.pl

4. Konkurs odbywa się w ramach realizacji projektu współpracy „EKOlogiczni Liderzy LGD”.

5. Konkurs skierowany jest do mieszkańców gmin, które swoim zasięgiem obejmuje Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”: Bileiny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów, Wąchock.

6. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 2

Cele i zadania konkursu

1. Zadaniem uczestników konkursu będzie opisanie stanu obecnego w zakresie stosowanych rozwiązań ekologicznych, ilości zrealizowanych pomysłów i

ciekawych innowacyjnych rozwiązań. Uczestnik ma za zadanie przygotowanie koncepcji kolejnych rozwiązań ekologicznych, które pozytywnie wpłyną na środowisko. Komisja konkursowa oceni zarówno zakres stosowanych obecnie rozwiązań ekologicznych jak również koncepcję proponowanych rozwiązań oraz jej innowacyjność. .

2. Celami konkursu są:

· kształtowanie świadomości ekologicznej poprzez wiadomości z zakresu ekologii czy ochrony środowiska;

· ukazanie i wdrożenie przykładów dobrych praktyk proekologicznych w codziennym życiu;

· zrozumienie zależności między działalnością człowieka, a stanem środowiska;

· motywowanie i podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska;

· promowanie postaw proekologicznych;

· integracja uczestników oraz wymiana doświadczeń;

· propagowanie inicjatyw podejmowanych przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” wśród mieszkańców obszaru LGD.

· zachowanie wartości środowiska przyrodniczego, jego bioróżnorodności, ochronę krajobrazu (zachowanie starodrzewia),

· poprawę estetyki zagród wiejskich otoczenia firm, domostw, instytucji, prowadząca do podniesienia atrakcyjności terenów LGD,

· rozwój infrastruktury wspierający ekologiczne wzorce gospodarstw rodzinnych (racjonalna gospodarka odpadami, ściekami, gospodarowania wodą),

· zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców LGD,

· wykorzystanie źródeł energii odnawialnej i ograniczania niskiej emisji,

· profilaktykę zdrowia, w tym zdrowej żywności w wymiarze samozaopatrzenia rodziny (w warzywa, owoce, jaja, mleko, mięso drobiu, królicze, produktów pszczelich) i bezpieczeństwa pracy,

§ 3

Czas trwania konkursu

1. Konkurs trwa od 17.08.2022 do 14.10.2022

2. Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, informacje o aktualnym stanie ekologicznym gospodarstwa/firmy/biura/NGO oraz koncepcję rozwiązań ekologicznych należy złożyć, w terminie podanym powyżej, osobiście w siedzibie Biura, przesłać za pośrednictwem placówki pocztowej na adres Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”, ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny lub przesłać drogą mailową na adres: sekretariat@wokollysejgory.pl

3. Ogłoszenie wyników konkursu oraz rozdanie nagród nastąpi w terminie i miejscu wskazanym przez organizatora konkursu w późniejszym terminie.

§ 4

Przedmiot oraz zasady konkursu i nagrody

1. Ocena konkursowa składa się z dwóch etapów.

2. Pierwszy etap obejmuje sprawdzenie stanu ekologicznego gospodarstwa/firmy/biura/NGO.

3. Drugi etap uwzględnia koncepcję rozwiązań ekologicznych, które spowodują wzrost bezpieczeństwa gospodarstwa/firmy/biura/NGO.

4. W obu etapach zostaną przyznane punkty w skali od 0 do 10.

5. Zasady przyznawania punktacji opracuje i opublikuje komisja konkursowa przed ogłoszeniem konkursu.

6. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach:

· gospodarstwo domowe produkcyjne;

· gospodarstwo domowe nieprodukcyjne;

· firma/biuro/NGO.

7. Zwycięzcy w każdej z trzech kategorii otrzymają bony na zakup produktów wybranych z ekokatalogu nagród odpowiednio za zajęcie:

· I miejsca – 4 000 zł;

· II miejsca – 2 000 zł;

· III miejsca – 1 000 zł;

8. Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu wypełnia każdy reprezentujący daną działalność.

§ 5

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” z siedzibą ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny.

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych: Robert Pytlik, numer telefonu 795626770.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody zgodnie z: art. 6 ust 1. lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu ekologicznego pod nazwą „EKOlider”.

4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych w pkt 3, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru danych.

· Dane osobowe zwycięzców w każdej z trzech kategorii zostaną przekazane do Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”, Trzemosna 27, 26 – 021 Daleszyce, nr tel. 41 307 26 44 email: biuro@bialelugi.pl, www.bialelugi.eu/ w celu przeprowadzenia II etapu konkursu.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, tj. 5 lat.

6. Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących dziecka narusza RODO;

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w w/wym. konkursie;

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane ani przekazywane do państwa trzeciego.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

2. Organizator nie przewiduje możliwości odwołania się od decyzji Kapituły Konkursowej.

3. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.

4. Przystąpienie do konkursu jest bezpłatne i dobrowolne.

5. Organizator nie zwraca nadesłanych prac oraz kosztów przesyłki.

6. Prace niezgodne z Regulaminem lub dostarczone/nadesłane po upływie terminu nie będą podlegały ocenie.

7. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie, na stronie internetowej oraz na fanpage’u każdego z organizatorów.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem.