Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Konkurs multimedialny dla młodzieży

Konkurs multimedialny dla młodzieży

Regulamin Konkursu

Konkurs multimedialny dla wszystkich uczniów szkół podstawowych, młodzieży oraz osób dorosłych; indywidualnych i instytucjonalnych.

„ Superbohaterowie Nowoczesnego Świata! Rzemieślnicza Reklama”

Organizatorem konkursu jest Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Starachowicach

§1. Postanowienia ogólne

 1. Zadaniem uczestników przystępujących do konkursu będzie nakręcić krótki film o danym zawodzie, branży czy firmie widzianym z zewnętrznej perspektywy uczestnika. Filmy powinny być przystosowane do form YouTube, Instagram, Facebook oraz TicToc. Prace mogą być indywidualne lub zespołowe. Powinny wykorzystywać aparat fotograficzny, kamerę, telefon oraz dedykowane aplikacje. Efektem mierzalnym będzie stworzenie krótkiego filmu lub też sesji zdjęciowej, a dzieło ma opowiedzieć historię wybranego zawodu rzemieślniczego.

Lista 16 zawodów, po których możemy wizualnie się poruszać; Kucharz – Artysta Smaków

Cukiernik/Piekarz – Czarodziej Słodyczy i Smaków Chlebowych Budowniczy – Architekt Przyszłości Instalator – Mistrz Rur i Przewodów

Obróbka Skrawaniem – Twórcy Nowoczesnego Świata Odlewnik – Mistrz Ognia i Metalu Spawacz – Łącznik Stali i Marzeń

Elektryk – Energetyczny Innowator Ekspedient-Sprzedawca: Mistrz Handlowego Doświadczenia Ślusarz – Kreatywny Rzemieślnik Metalu Stolarz – Architekt Drewnianych Arcydzieł

Lakiernik – Artysta Kolorów i Powłok

Wędliniarz – Kulinarny Alchemik Mięsa

Mechanik Samochodowy: Technologiczny Alchemik Mobilności Krawiec/Krawcowa – Projektantka Eleganckich Szat Kelner/Barman – Sztukmistrz Kulinarny i Barowy

 • Celem Konkursu jest zaangażowanie zainteresowanych osób w realizacje zadania promocji i kreacji pozytywnego postrzegania zawodów rzemieślniczych dawnych oraz zawodów i branż dnia dzisiejszego. Publikacja materiałów wszystkich materiałów multimedialnych realizowana będzie w dostępnych mediach społecznościowych oraz na zainstalowanych w placówkach oświatowych monitorach LED na terenie powiatu starachowickiego. Wszystkie prace, które do nas wpłyną stanowić będą materiał promocyjny Cechu wykorzystywany w naszych mediach społecznościowych i nośnikach stałych.
 • Fundator Konkursu. Promotorem konkursu „Superbohaterowie Nowoczesnego Świata! Rzemieślnicza Reklama” jest POLSKI INKUBATOR RZEMIOSŁA, Edycja 2023-2030. Konkurs wymyślił, przygotował i opracował Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Starachowicach.

§2. Założenia organizacyjne konkursu

 1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów szkół podstawowych, młodzieży oraz osób dorosłych; indywidualnych i instytucjonalnych – zwanych dalej Uczestnikami. Zadaniem Uczestnika konkursu jest wykonanie pracy multimedialnej przedstawiającej zawód rzemieślniczy wymieniony w Regulaminie. Uczestnik prezentuje film reklamowy dotyczący zawodu lub reprezentującej go firmy.
 1. Do konkursu Uczestnik przystępuje indywidualnie lub grupowo. Na konkurs można nadesłać materiały, które są pracą własną, nigdzie wcześniej niepublikowaną w mediach społecznościowych czy innych konkursach. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 • uczestnik grupowy wyłania lidera, który na potrzeby konkursu jest przez członków grupy umocowany do podejmowania wszelkich decyzji i odpowiedzialności w imieniu grupy, reprezentuje grupę i jest umocowany do przyjęcia nagrody w imieniu grupy. W przypadku wystąpienia opiekuna przyjmuje się, że liderem jest opiekun.
 • Efektem mierzalnym będzie stworzenie krótkiego filmu lub też sesji zdjęciowej w formie wideo. Prace konkursowe to unikalna kompozycja materiałów wideo lub zdjęć tworzących jeden film o maksymalnej długości 60 sekund w formacie MP4 lub MOV proporcjach 9:16, czyli 1080×1920 pikseli.

31.03.2024 (decyduje data wpływu) wraz z Kartą Zgłoszeniową (Załącznik do Regulaminu) z dopiskiem w tytule e-maila: Konkurs „Superbohaterowie Nowoczesnego Świata! Rzemieślnicza Reklama”.

 • Prace konkursowe powinny zawierać poprawnie wypełnioną kartę zgłoszeniową, która powinna zawierać zgody osoby dorosłej (rodzica, opiekuna, nauczyciela) na przetwarzanie danych osobowych wszystkich autorów filmu oraz uczestniczących w materiale aktorów.
 • Prace powinny być zgodne z tematem, oryginalne/innowacyjne. Ocenę prac przeprowadzi komisja konkursowa wytypowana przez Zarządu Cechu
 • Nagrody zostaną przyznane autorom 21 najlepszych produkcji. Równowartość pieniężna sumy nagród to 30 000 PLN.

Jedna Nagroda Główna o równowartości 6000 PLN przyznana zostanie przez organizatora.

Cztery Nagrody Publiczności o równowartości 2000 PLN każda będzie przyznana przez publiczność. Wyznacznikiem będzie największa liczba „lajków” w mediach społecznościowych Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Starachowicach. Kategoria: YouTube, Instagram, Facebook, TicToc.

Szesnaście Nagród Rzemieślniczych Zawodów o równowartości 1000 PLN każda będzie przyznanych przez organizatora. Nagrodę otrzyma 16 najlepszych filmów przedstawiających reklamę zawodu zaproponowanego przez organizatora w regulaminie Konkursu.

Nagrodzone i wyróżnione prace będą publikowane w mediach społecznościowych organizatora oraz na dostępnych ekranach LED w placówkach szkolnych, oświatowych i samorządowych powiatu starachowickiego.

 • Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej – www.cechstarachowice.pl. Laureaci zostaną powiadomieni o terminie i miejscu uroczystego rozdania nagród. W przypadku niestawienia się na uroczystej gali rozdania nagród organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata.

§3. Pozostałe ustalenia

 1. Nadesłanie prac na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
 • PRAWA AUTORSKIE; Uczestnicy konkursu ponoszą wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich oraz wykorzystania wizerunku osób trzecich w przesłanym filmie. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania filmów w celach promocyjnych oraz możliwość nielimitowanych pokazów.
 1. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za naruszanie Praw Autorskich w treści prac doręczonych Organizatorowi konkursu.
 • Przekazanie materiału filmowego/konkursowego jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do materiału oraz zgodą każdego z aktorów na wykorzystanie jego wizerunku na publikowanie przez nas tego materiału.
 • Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz ogłoszenia jego wyników.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w czasie jego trwania, przy czym zmiany te nie mogą mieć wpływu na prawo Uczestnika do nagrody. Wszelkie zmiany dotyczące Konkursu będą zamieszczane na stronie internetowej www.cechstarachowice.pl
 • Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania w zgłoszeniu, przez Uczestników Konkursu nieprawidłowych danych, jak również za nieprawidłowości i opóźnienia związane z nieprawidłowym działaniem serwerów lub poczty elektronicznej.
 • W sprawach, nieuregulowanych powyższymi zapisami – rozstrzyga komisja konkursowa. Zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.
 • Koordynatorem konkursu jest Paweł Grudniewski, zapytania dotyczące konkursu można kierować na adres e-mail: biuro@cechstarachowice.pl

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Starachowicach

plakt konkursowy

KARTA ZGŁOSZENIOWA  na Konkurs Multimedialny „Superbohaterowie Nowoczesnego Świata! Rzemieślnicza Reklama”

Dane uczestnika konkursu, Imię i nazwisko autora:

 1. (lider grupy)………………………….…………………..… 4 ………………………………………………………………..
 • ……………………………………………..…………………5 ……….………………………………………………………
 • ………………………………………………………………..6………………………………………………………………..

Imię i nazwisko opiekuna (w przypadku gdy autor filmu ma mniej niż 13 lat) :

……………………………………………………………………………….………………………………………….

Szkoła: ……………………………………………………………………………………………………..

Adres do korespondencji: .…………………………………………………………..……………….

Numer telefonu: …………………………….……………………………………………………………

Adres email: …………………..……………………………………………..……………………………….

Tytuł reklamy: ……………………………..…………………………………………………………..….

OŚWIADCZENIA

Jako przedstawiciel ustawowy małoletniego wyrażam zgodę na;

 • rejestrację, fotografowanie i publikowanie zdjęć i nagrań z Konkursu „Superbohaterowie Nowoczesnego Świata! Rzemieślnicza Reklama” w prasie i na stronach internetowych, portalach społecznościowych organizatorów w celach promocyjnych, w tym w szczególności na publikację wizerunku mojego dziecka, na wykorzystanie jego imienia.
 • wykorzystywanie danych osobowych autora/autorów reklamy do promowania konkursu multimedialnego „Superbohaterowie Nowoczesnego Świata! Rzemieślnicza Reklama” oraz przetwarzanie i publikację ich danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
 • przekazanie materiału filmowego/konkursowego, które jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do materiału oraz zgodą każdego z aktorów na wykorzystanie jego wizerunku na publikowanie przez nas tego materiału.
 • Oświadczam, że jestem świadomy/-a dobrowolności podania danych, oraz że przysługuje mi prawo wglądu do danych osobowych mojego dziecka i ich poprawiania.

………………………………………………………………

(czytelny podpis autora lub/oraz rodzica_opiekuna_nauczyciela)

Do pobrania: