Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2023 r. poz. 2578) zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku z siedzibą przy ul. Kościelnej 10, 27-215 Wąchock, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Wąchocku oraz Przedszkole Publiczne w Wąchocku, prowadzonego przez Gminę Wąchock.
 2. Treść ogłoszenia o konkursie określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Wąchock, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1.

§ 3

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku, w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Wąchocku oraz Przedszkole Publiczne w Wąchocku

 1. Organ prowadzący:

Gmina Wąchock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock

 1. Nazwa i adres placówki, której dotyczy konkurs:

Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku, ul. Kościelna 10, 27-215 Wąchock

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w § 3, § 6 oraz  § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora lub inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2023 r. poz. 2578).
 2. Oferta osoby przystępującej do konkursu, zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawieregulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428)powinna zawierać:
 3. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju placówki;
 4. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
 5. stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
 6. stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo
 7. stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
 8. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
 9. imię (imiona) i nazwisko,
 10. datę i miejsce urodzenia,
 11. obywatelstwo,
 12. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
 13. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa           w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
 14. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
 15. w przypadku cudzoziemca poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię:
 16. dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 poz. 672 z późn. zm.), lub
 17. dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
 18. dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego;
 19. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 20. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 21. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 22. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 104);
 23. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 273) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
 24. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
 25. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 26. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 z późn. zm.) lubkarą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo                     o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 27. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
 28. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. W konkursie nie dopuszcza się ofert w postaci elektronicznej.
 29. Do oferty należy załączyć wymagane oświadczenia i dokumenty. Dokumenty sporządzone przez kandydata winny być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane, a w przypadku kopii posiadać podpisaną przez kandydata klauzulę „za zgodność z oryginałem” z datą składania oświadczenia.Na żądanie organu prowadzącego kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów, których kopie zwiera oferta. Jeżeli na składanych nazwiskach widnieją różne nazwiska, należy dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające ich zmianę.
 30. Wszelkie miejsca w ofercie, w których kandydat naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści należy nanieść w sposób umożliwiający odczytanie tekstu (przekreślone), parafowane i datowane przez osobę podpisującą ofertę.
 31. Wszystkie zadrukowane strony oferty zaleca się kolejno ponumerować. Wszystkie strony (kartki) zaleca się spiąć (zszyć) w sposób uniemożliwiający dekompletację.
 32. Zaleca się na pierwszej stronie oferty zamieścić spis wszystkich dokumentów znajdujących się w kopercie. Brak takiego wykazu nie skutkuje odrzuceniem oferty. Ogłaszający nie ponosi odpowiedzialności za kompletność oferty, która nie zawiera takiego wykazu.
 33. Ofertę należy złożyć osobiście lub drogą pocztową (decyduje data otrzymania oferty przez ogłaszającego) w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock (sekretariat, pok. 10)do dnia 21.06.2024 r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 34. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej                                 i nienaruszonej kopercie zaadresowanej na adres siedziby ogłaszającego, tj.Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock oraz posiadającej dopisek o treści „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku”. Dodatkowo koperta powinna być opatrzona imieniem i nazwiskiem, adresem kandydata oraz numerem telefonu.
 35. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert przez kandydatów.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.

Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

 • Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, tel. (41) 273-61-46.
 • Klauzula informacyjna dla kandydata

Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock jest Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock, strona www: https://wachock.pl, (Administrator).

Z Administratorem można skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: sekretariat@wachock.pl, pisemnie pod adresem: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock lub telefonicznie pod numerem telefonu: (41) 273-61-30.

Z naszym Inspektorem Ochrony Danych Krzysztofem Kowal, można skontaktować się przy pomocy adresu e-mail: iod@wachock.pl.

Z Zastępcą Inspektora Ochrony Danych Krzysztofem Mazurkiewicz, można skontaktować się osobiście w siedzibie Urzędu lub przy pomocy adresu e-mail: iod@wachock.pl.

Administrator przetwarza Państwa dane w celu:

 1. Realizacji czynności urzędowych tj. wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Miasta i Gminy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, którym jest przeprowadzenie konkursu na Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO, w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737), rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U.  z 2021 r. poz. 1428) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2023 r. poz. 2578).
 2. W celu umożliwienia kontaktu oraz sprawnej realizacji procesu rekrutacji na podstawie art 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. Dane nadmiarowe, które zostaną przekazane w procesie rekrutacji, będą przetwarzane na podstawie zgody, którą jest Państwa świadome działanie, polegające na umieszczeniu ich w dokumentacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

W przypadku pojawienia się innego celu niż wymieniony powyżej obowiązek informacyjny zostanie Państwu przekazany bezpośrednio w formularzu lub podczas pierwszej czynności skierowanej do Państwa przez Administratora.

Wymóg podania danych

Podanie danych w celu przeprowadzenia konkursu przez ADO jest:

 1. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub uprawnionego interesu Administratora.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit a lub b RODO: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych;
 2. Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 3. Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Prawo do cofnięcia zgody: 

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) dane będziemy przetwarzać do momentu jej wycofania. Zgodę można wycofać w każdej chwili, przesyłając wiadomość na adres e-mail lub osobiście w siedzibie Administratora. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.   

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony ADO, co do bezpieczeństwa przetwarzania tych danych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aktualny adres organu nadzorczego to: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67).

Odbiorcy danych:

W związku z przetwarzaniem danych, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, takim jak:

 1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. kontrahentom Administratora oraz innym podmiotom, które na podstawie przepisów prawa lub innych stosownych umów podpisanych przez Administratora przetwarzają dane osobowe.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Państwa dane nie są przetwarzane poza obszarem Europejskim Obszarem Gospodarczym.