Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Kurs języka polskiego

Kurs języka polskiego

Kurs języka polskiego

Szanowni Państwo,

Lider projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego informuje, że w dniu 3 października 2022 roku rozpoczyna się nabór do udziału w bezpłatnym kursie języka polskiego jako obcego dla dorosłych obywateli Ukrainy mieszkających w województwie świętokrzyskim, którzy przekroczyli granicę z Polską od 24 lutego 2022 roku.

Projekt „Świętokrzyskie dla Ukrainy” jest realizowany przez Województwo Świętokrzyskie/Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWS) w ramach Osi Priorytetowej 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 – Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie;

Kurs skierowany jest łącznie do 160 osób na poziomach A2,B1,B2 i obejmuje 120 godzin dydaktycznych. Zajęcia odbywać się będą w Kielcach – wykonawcą kursu jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Uczestnicy kursu mają zapewniony zwrot kosztów dojazdu. Nabór do udziału w kursie ma charakter ciągły i potrwa do wyczerpania limitu miejsc. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do udziału w kursie oraz możliwości przystąpienia do państwowych egzaminów certyfikatowych znajdują się w „Regulaminie rekrutacji uczestnictwa w bezpłatnym kursie z języka polskiego jako obcego w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy”.

Wszelkie informacje dotyczące Projektu dostępne są na dwujęzycznej stronie internetowej www.swietokrzyskie.pro w zakładce Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – „Świętokrzyskie dla Ukrainy”oraz pod numerami telefonów: 41-342-16-92 i 41-342-13-88 (osoba ukraińskojęzyczna).

Załączniki w języku polskim:

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w bezpłatnym kursie z języka polskiego jako obcego
  w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy”.

Załączniki dla wszystkich uczestników kursu:

 • Załącznik1 – Formularz zgłoszeniowy do udziału w bezpłatnym kursie języka polskiego jako obcego
 • Załącznik 2  – Oświadczenie Uczestnika projektu
 • Załącznik 3 – Regulamin zwrotu kosztów dojazdu w ramach kursu języka polskiego jakoobcegowraz załącznikami

Załączniki dla uczestników kursu, którzy nie są jeszcze uczestnikami projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy”:

 • Załącznik 4 – Formularz zgłoszeniowy w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy”
  w ramach  Osi Priorytetowej 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 – Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
 • Załącznik 5 – Deklaracja uczestnika projektu

Załączniki w języku ukraińskim:

 1. Регламентнаборутаучасті в безкоштовномукурсіпольськоїмовиякіноземної в рамкахпроекту «СвєнтокшиськедляУкраїни».

Додаткидлявсіхучасниківкурсу:

 • Додаток1 – Заявкадляучасті в безкоштовномукурсіпольськоїмовиякіноземної
 • Додаток 2 – ОсвідченняУчасникапроекту
 • Додаток 3 – Регламентпровідшкодуваннякоштівдоїзду в рамкахкурсупольськоїмовиякіноземної з додатками

Додаткидляучасниківкурсу, якіщене є учасникамипроекту «СвєнтокшиськедляУкраїни»:

 • Додаток 4  – Заявканаучасть в рамкахпроекту «СвєнтокшиськедляУкраїни» в рамкахПріоритетноїОсі 9 – Соц. інтеграціятаборотьба з бідністю, Захід 9.1 – Активнаінтеграція, щозбільшуєшансинапрацевлаштуванняРегіональноїОпераційноїПрограмиСвєнтокшиськогоВоєводствана 2014-2020 рр.
 • Додаток 5  – Деклараціяучасникапроекту в проекті

Załączniki: