Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Laptopy dla szkół z terenu Gminy Wąchock

Obecna sytuacja spowodowana epidemią koronawirusa bardzo dotkliwie dotyka oświaty. Dzieci i nauczyciele w większości pracują zdalnie, zajęcia prowadzone są on-line, prace wysyłane są pocztą internetową itp. Dostęp uczniów do narzędzi umożliwiających im taki sposób nauki i kontaktu z nauczycielami i odwrotnie jest w takiej sytuacji koniecznością.

Idąc naprzeciw tym potrzebom Gmina Wąchock pragnąca pomóc uczniom i nauczycielom skorzystała z projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” (Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”). W ramach tego projektu zakupiono 22 laptopy przeznaczone do nauki zdalnej. Do każdego z nich dołączona jest torba, myszka bezprzewodowa i słuchawki. Całkowity koszt zakupu wyniósł  59.532,00 zł, co stanowi 100% wydatków kwalifikowanych projektu.

Zakupiony sprzęt, w ramach realizacji programu, został 27 maja br. przekazany do szkół podstawowych na terenie gminy Wąchock.

Do Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku trafiło 11 sztuk, szkoła w Wielkiej Wsi otrzymała 6 sztuk, natomiast do placówki w Parszowie dostarczono 5 sztuk zestawów. W gestii dyrekcji tych szkół jest rozdysponowanie sprzętu wedle aktualnych potrzeb.

To jeszcze nie koniec sprzętowej pomocy dla szkół. W kolejnej edycji projektu „Zdalna Szkoła +” zostanie zakupionych 30 laptopów, które także zostaną przekazane na ręce dyrekcji placówek oświatowych z terenu naszej Gminy.

Ogromne podziękowania dla Inspektor ds. Oświaty i Kultury Mileny Przygody oraz Informatyka Krzysztofa Mazurkiewicza za zaangażowanie w pracę nad projektem i doprowadzenie go do finału.