Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

OGŁOSZENIE O NABORZE

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Nazwa i adres jednostki

Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku

Ul. Wielkowiejska 1

27-215 Wąchock

Tel. (41) 273–61–30

Określenie stanowiska urzędniczego i wymiaru czasu pracy

Stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. dróg w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Kandydat przystępujący do naboru winien spełniać następujące wymagania

 1. Wymagania niezbędne:
  1. wykształcenie wyższe;
  2. znajomość przepisów prawa w zakresie:
   1. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, wraz z przepisami techniczno – budowlanymi z zakresu drogownictwa;
   2. ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
   3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego;
  3. obsługa komputera;
  4. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
  5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu lub za przestępstwo skarbowe;
 2. Dodatkowymi atutami będzie:
  1. preferowane doświadczenie zawodowe w zamówieniach publicznych,
   w jednostce samorządu terytorialnego lub innej jednostce sektora publicznego;
  2. samodzielność, komunikatywność, dokładność;
  3. posiadanie prawa jazdy kategorii B;

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

W zakresie dróg:

zarządzanie siecią dróg gminnych i chodników;

ewidencja dróg gminnych i obiektów mostowych;

uzyskiwanie decyzji wymaganych przepisami prawa budowlanego do realizacji inwestycji;

prowadzenie wszelkich inwestycji drogowych od przygotowania dokumentacji do rozliczenia i przekazania w użytkowanie;

przygotowywanie Specyfikacji Warunków Zamówienia do postępowań przetargowych oraz udział w pracach komisji przetargowych;

monitoring nad pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych na inwestycje drogowe;

prowadzenie spraw związanych z budową, modernizacją, remontem dróg gminnych, chodników, przepustów i obiektów mostowych;

sprawowanie nad organizacją ruchu na drogach gminnych;

opiniowanie projektów organizacji ruchu;

przygotowywanie opinii w sprawie przebiegu dróg;

opracowywanie planów rzeczowo – finansowych do projektów budżetu Gminy Wąchock;

nadzór nad zimowym i letnim utrzymaniem dróg gminnych;

wydawanie decyzji dot. zajęcia pasa drogowego i naliczanie opłat;

ustalanie warunków na lokalizację zjazdów z dróg gminnych;

uzgadnianie zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach;

wydawanie zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego;

współpraca z zarządcami dróg powiatowych i wojewódzkich oraz GDDKiA;

 1. W zakresie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych:

Organizowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, w tym w szczególności:

 1. przygotowywanie dokumentacji dotyczącej udzielenia zamówienia publicznego;
 2. uzgadnianie składu Komisji Przetargowej i przygotowanie Zarządzenia Burmistrza w tej sprawie;
 3. opracowywanie dokumentacji niezbędnej do dokonania zamówienia publicznego (Specyfikacja Warunków Zamówienia), zaproszenia do składania ofert;
 4. opracowanie dokumentacji postępowań i protokołów postępowań;
 5. uczestniczenie w pracach Komisji Przetargowej i jej obsługa kancelaryjno – techniczna;
 6. rozpatrywanie protestów przy udziale Komisji Przetargowej;
 7. przygotowanie projektów umów dla Wykonawców będących rezultatem przeprowadzonych postępowań;
 8. realizacja zamówień publicznych poniżej progu 130.000,00 złotych;
 9. prowadzenie rejestru zamówień publicznych oraz rejestru umów i zleceń
  o zamówienia publiczne.

Wymagane dokumenty

 1. życiorys (CV);
 2. list motywacyjny;
 3. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, uprawnienia
  i umiejętności (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 6. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby rekrutacji danych osobowych;

Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor ds. dróg” w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku (pok. nr 10) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27–215 Wąchock w terminie do dnia 24.01.2022 r. włącznie do godziny 1500.

Dodatkowe informacje i uwagi

 1. Ogłoszenie o naborze zamieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wąchock (http://gmina.wachock.sisco.info) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
  i Gminy w Wąchocku.
 2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock. Procedura składa się z dwóch etapów:
  1. Postępowania wstępnego – analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydata do następnego etapu rekrutacji;
  2. Postępowania końcowego – dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej;
 3. Tylko kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do drugiego etapu naboru, tj. rozmowy kwalifikacyjnej.
 4. O zakwalifikowaniu do drugiego etapu naboru kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
 5. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
 6. Informacja o wyniku naboru zamieszczona zostanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wąchock (http://gmina.wachock.sisco.info) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku.
 7. Dokumenty złożone lub nadesłane po upływie terminu na składanie ofert nie będą rozpatrywane i, wraz z dokumentami osób niespełniających wymagań, będą odbierane osobiście przez zainteresowanych lub niszczone po dwóch tygodniach od ich nieodebrania.
 1. Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosi powyżej 6%.

Źródło: http://gmina.wachock.sisco.info/?id=5028