Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Nowa stawka za śmieci

Temat opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami jest jednym z najgorętszych, wywołujących emocje społeczne, tematem dyskusji praktycznie w każdej gminie w Polsce. Mieszkańcy oburzają się na rosnące ceny wywozu odpadów nie interesując się często, z czego wynika ostateczna cena. Popularne myślenie na temat odpadów w naszym społeczeństwie jest proste – jeśli coś jest śmieciem to, dlaczego trzeba za to płacić?

Metoda obliczenia opłaty musi pozostawać w zgodzie z przepisami prawa. Art. 6r. ust. 2 ustawy „O czystości i porządku w gminie” definiuje zasady finansowania systemu gospodarowania odpadami. Z opłat wnoszących przez mieszkańców można pokrywać koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Gminy mają obowiązek rozliczać się z wykonawcą w oparciu o stawkę za 1 tonę faktycznie odebranych i zagospodarowanych odpadów. Zgodnie z intencją ustawodawcy prawidłowo skalkulowana opłata powinna pokrywać ww. koszty i nie stanowić dodatkowego dochodu dla budżetu gminy.

Od 1 kwietnia 2021 r. podstawowa stawka za wywóz odpadów z terenu Gminy Wąchock będzie miesięcznie wynosić 19,00 zł za jedną osobę. Radni na sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 1 marca br., stawkę tę przyjęli jednogłośnie. Osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny od tej kwoty mogą odjąć 2,00 zł, kolejne 50 gr. mogą odjąć te osoby, które deklarują zagospodarowanie odpadów zielonych w swoich kompostownikach. Za pierwszy kwartał tego roku płacimy wg starej stawki – czyli 13,00 zł. W skali roku średnia opłata dla jednej osoby wyniesie więc 17,00 zł.

W naszej gminie ponad 90% kosztów to wartość faktur wynikająca z ilości odebranych i zagospodarowanych odpadów. Pozostałe koszty, które zostały ujęte w kalkulacji to zastosowane przez Radę Miejską zniżki dla osób posiadających prawo do KDR, ulga za posiadanie kompostownika, koszty administracji systemem (w tym koszty wynagrodzeń pracowników czy inkaso dla sołtysów), deficyt z lat ubiegłych oraz różnica pomiędzy sumą wpłat z I kwartału wyliczonymi wg starej opłaty, a wartością faktur wg nowych cen.

Na podstawie analiz przedstawiono Radzie Miejskiej minimalną kwotę 22,00 zł za osobę. Po długich debatach ostateczne uznanie znalazła stawka 19,00 zł. Miejmy nadzieję, że opinia, iż śmieci będzie mniej niż się prognozuje, znajdzie potwierdzenie w ciągu roku. W przeciwnym razie za kilka miesięcy czeka nas kolejna podwyżka…