Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Nowe place zabaw na terenie Gminy Wąchock

Ustawa z 2009 r. o funduszu sołeckim dała możliwość realizacji zadań wskazanych na zebraniach wiejskich przez mieszkańców. Fundusz ten polega na wyodrębnieniu środków z budżetu gminy, które zagwarantuję realizację zadań, które są wskazane i wybierane przez mieszkańców na zebraniach wiejskich. Spotkania dotyczące funduszy na terenie Gminy Wąchock zazwyczaj odbywają się we wrześniu. Nasza gmina ma w swoim obrębie pięć sołectw: Marcinków, Węglów, Wielka Wieś, Parszów i Rataje.

Poprzednią ustawę o funduszu sołeckim zastąpiła ustawa z 21 lutego 2014 r., która obowiązuje do dziś. Burmistrz do końca lipca każdego roku poprzedzającego rok budżetowy przekazuje sołtysom informacje o wysokości przypadających danemu sołectwu środków. Wielkość ich przyznania zależy od liczby mieszkańców zamieszkujących dane sołectwo. Po zrealizowaniu zadania Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach zwraca cześćwydanych przez gminę środków.

Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Powinien zwierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze konkretnego sołectwa.

W ramach funduszu sołeckiego z poprzedniego roku, na terenie trzech spośród pięciu sołectw Gminy Wąchock, w roku obecnym zostało zrealizowane zadanie polegające na instalacji urządzeń na placu zabaw na terenie Gminy Wąchock.

Zapytanie ofertowe„Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw na terenie Gminy Wąchock” zostało wystosowane do firm w marcu br. Dotyczyło ono instalacji nowych urządzeń w miejscowościach: Marcinków (teren przy budynku Wiejskiego Domu Kultury), Parszów (teren działki obok Szkoły Podstawowej) i Wielka Wieś (teren przy budynku Wiejskiego Domu Kultury). Urządzenia muszą spełniać minimalne wymagania, co do wymiarów, konstrukcji, wykończenia oraz wyposażenia w elementy składowe. Każde urządzenie musi posiadać odpowiednie certyfikaty potwierdzające, jakość wykonania, bezpieczeństwo użytkowania oraz zgodność z odpowiednimi normami. Musi również posiadać instrukcję użytkowania. W Marcinkowie zainstalowano: huśtawkę metalową potrójną z bocianim gniazdem, karuzelę, zestaw zabawowy i bujak. Teren w Parszowie urozmaicono zestawem zabawowym, dwiema huśtawkami i bujakami, a w Wielkiej Wsi zestawem zabawowym oraz huśtawką z bocianim gniazdem.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostało złożonych 14 ofert. Spośród nich wybrano najlepszą. Firmie SIMBA S.C. M. Ćwirzeń, W. Gęsicki z Lublina przyznano najwyższą liczbę punktów. Oferta na kwotę 57.640,00zł odpowiadała wymogom formalnym określonym w zamówieniu ofertowym oraz była najkorzystniejsza według kryterium – najniższa cena.

Dodatkowo na wniosek mieszkańców Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock zdecydował o przeznaczeniu dodatkowych funduszy na wykonanie bezpiecznych (gumowych) krawężników wokół stref bezpieczeństwa placów zabaw.

Najmłodsi mieszkańcy Gminy Wąchock już korzystają z nowych atrakcji. Jednocześnie prosimy rodziców, aby dbali o bezpieczeństwo swoich pociech. Apelujemy również o korzystanie z urządzeń z rozwagą, zgodnie z obowiązującymi zasadami związanymi z Covid-19.