Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

O inwestycjach na sesji Rady Miejskiej w Wąchocku

Ostatnia sesja naszej Rady odbyła się 30 marca br. tradycyjnie w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku. Po jej otwarciu, przyjęciu porządku obrad oraz protokołu z poprzednio odbytej sesji swoje sprawozdania za okres między sesjami złożyli Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock, Sebastian Staniszewski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku, Adrian Malinowski.

Tematem wiodącym tego dnia były inwestycje drogowe i związana z nią infrastruktura. W budżecie Miasta i Gminy Wąchockna realizację tych zadań przewidziano kwotę przekraczającą milion złotych. Większość postępowań przetargowych przygotowana jest na przełom I i II kwartału br. Główne zadania do realizacji planowane są w II półroczu, natomiast mniejsze w II i III kwartale. W ramach działań wieloletnich w roku bieżącym przewidziana jest realizacja trzech zadań: budowa ulicy Słonecznej w Wąchocku (obecnie wykonywana jest dokumentacja techniczna), budowa drogi wewnętrznej w Wielkiej Wsi przy drodze na Kopalnię na dz. nr 1320/19 oraz przebudowa drogi wewnętrznej w Marcinkowie Dolnej w kierunku kopalni piasku oraz przedsiębiorstwa Somar na dz. nr 655. W ramach zadań rocznych planowane są do wykonania dokumentacje techniczne dwóch dróg w Ratajach: przebudowa drogi do Lipia oraz budowa drogi wewnętrznej za świetlicą wiejską na dz. nr 1074. Sprawy bieżące dotyczą: zakupu i montażu korytek krytych odwadniających w przysiółku Betlejem (od domu 322a do końca działki przy domu 325), utwardzenie pobocza drogi wzdłuż Węglowa, duże remonty chodników przy ul. Szkolnej w Parszowie oraz przy drodze Wielka Wieś – Kopalnia. Ponadto, jak wynika z informacji podanej przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, w latach 2021 – 2023 na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej będzie realizowana inwestycja pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice wraz z budową obwodnicy Starachowic z udziałem środków finansowych pochodzących z budżetu państwa. Inwestycja przebiegać będzie również przez Gminę Wąchock. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad również przekazała informacje o planowanych na 2021 r. zadaniach, które można podzielić na dwie kategorie. Pierwsza z nich dotyczy prac z zakresu bieżącego utrzymania dróg realizowane metodą „utrzymaj standard”: remont cząstkowy nawierzchni, kontynuacja remontów chodników (Parszów, Wąchock), naprawa odwodnienia drogi, wymiana zniszczonych znaków pionowych, odnowienie oznakowania poziomego, pielęgnacja zieleni (koszenie trawy, wycinanie drzew i krzewów, podcinanie gałęzi, sadzenie drzew), sprzątanie nawierzchni dróg i chodników. Natomiast prace związane z bieżącym utrzymaniem mostów obejmują konserwacje na obiektach mostowych oraz utrzymanie czystości obiektów. Największą inwestycją na terenie Gminy Wąchock na najbliższe lata jest budowa obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42 w ramach programu budowy 100 obwodnic. Podpisanie umowy z wykonawcą prac, firmą Strabag sp. z o.o.  a GDDKiA nastąpiło 12 grudnia 2020 r. a całkowity koszt zadania to 283,7 mln zł. Wykonawca przedstawił Program Prac Projektowych, z których wynika, w br. prowadzone będą prace projektowe i roboty związane z przygotowaniem terenu w zakresie nieobjętym optymalizacją projektową.