Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock – budowa sieci wodociągowej

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock zawiadamia, że na wniosek
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Skarżysko-Kamienna, reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Agnieszkę Smolarczyk, która w imieniu Firmy Projektowej „Gazplus” z Ostrowca Świętokrzyskiego, 8.02.2021 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dotyczy ona budowy sieci wodociągowej na działkach położonych przy ul. Cmentarnej w Parszowie, gm. Wąchock.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Wąchock oraz poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych tut. urzędu i w sąsiedztwie planowanej inwestycji w okresie
od 8.02.2021 r. do 22.02.2021 r.

Zainteresowane strony mogą w ciągu 14 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1 (pok. 3) z aktami sprawy oraz złożyć ewentualne odwołanie.

Planowany wodociąg jest elementem uzbrojenia działek przy ulicy Cmentarnej, przy których inwestor wznosi obecnie cztery budynki jednorodzinne. Docelowo w tej lokalizacji powstanie około dziesięciu nowych budynków mieszkalnych.