Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Konsultacje społeczne projektu Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock

obwieszczenie burmistrza

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu i konsultacjach społecznych projektu Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy na lata 2023-2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1 pkt 2 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094),

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock zaprasza udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy na lata 2023-2030 wraz z Prognozą  Oddziaływania na Środowisko dla Strategii.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z wyłożonym projektem dokumentu oraz składania do niego wniosków, zastrzeżeń i uwag. Dokumenty wyłożone są do wglądu:

  • w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, Referat Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji Inwestycji, pokój nr 2, w godzinach pracy UMiG w Wąchocku, tj.: poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 7.30 – 15.30, środa w godz. 7.30 – 17.00, piątek w godz. 7.30 – 14.00.
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Wąchock w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://gmina.wachock.sisco.info

Uwagi i wnioski do Strategii oraz Prognozy Oddziaływania na Środowisko mogą być́ wnoszone zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 4) ww. ustawy w terminie 21 dni, tj. w dniach od 30.10.2023 r. do 19.11.2023 r. Zgodnie z art. 41 ww. ustawy, uwagi i/lub wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi/wnioski do dokumentu Strategii oraz Prognozy można zgłaszać́:

  1. na piśmie poprzez wypełnienie załączonego Formularza Zgłaszania Uwag i wysłanie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, z dopiskiem „Strategia ZIT MOF Miasta Północy wraz Prognozą”;
  2. ustnie do protokołu w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock, w godzinach pracy Urzędu;
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w tym drogą elektroniczną poprzez wypełnienie załączonego Formularza Zgłaszania Uwag i wysłanie na adres email: sekretariat@wachock.pl, wpisując w tytule maila: „Strategia ZIT MOF Miasta Północy wraz Prognozą”;
  4. za pomocą elektronicznego formularza zgłaszania uwag udostępnionego w dniu rozpoczęcia konsultacji społecznych.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Lider Porozumienia – Prezydent Miasta Skarżysko Kamienna.

Pliki do pobrania: