Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock – budowa sieci elektroenergetycznej w Marcinkowie

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock zawiadamia, że na wniosek Gminy Wąchock złożony w 2.03.2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego odcinka drogi wewnętrznej, na działkach nr ew. 504/2 i 491/2  w Marcinkowie.

Strony zainteresowane powyższą inwestycją celu publicznego, mogą w ciągu 14 dni od dnia zakończenia publikacji niniejszego obwieszczenia, zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1 (pokój nr 3) z aktami sprawy oraz złożyć ewentualne zastrzeżenia. Po wspomnianym terminie sprawa dotycząca budowy ww. drogi zostanie rozpatrzona według dokumentacji, która do tego czasu została zgromadzona.

Burmistrz

Miasta i Gminy Wąchock

Jarosław Samela