Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock – budowa Ośrodka Zdrowia

W związku z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamiam, iż na wniosek Gminy Wąchock dziś, tj. 27 stycznia br. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dotyczy ona budowy Ośrodka Zdrowia wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, instalacją fotowoltaiczną, drogą wewnętrzną, oświetleniem terenu, miejscami parkingowymi (do 30 miejsc), budynkiem garażowym oraz rozbiórki istniejących budynków gospodarczych, na działce nr ew. 2398/3, położonej przy ul. Błonie w Wąchocku (obecna lokalizacja PSZOK).

Zainteresowane strony mogą w ciągu 14 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1 (pok. 3) z aktami sprawy oraz złożyć ewentualne odwołanie.

Budowa nowego budynku ośrodka zdrowia planowana jest na lata 2021-22. W pierwszym półroczu br. planowany jest zakup i adaptacja projektu budynku oraz wykonanie projektu zagospodarowania terenu. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę w III kwartale br ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe na fizyczną realizację inwestycji. Pierwsze prace w terenie powinny mieć miejsce w IV kwartale br. W roku 2022 planowane jest zakończenie inwestycji i oddanie budynku do użytkowania. W 2022 r. nastąpi również zmiana lokalizacji PSZOK-u.