Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Oferta pracy – GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku ogłasza nabór na stanowisko GŁÓWNY KSIĘGOWY.

Wymiar zatrudnienia: 1/2 etatu

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Informacje pod nr telefonu: 883 512 513

Wymagania niezbędne: zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305).

Spełnianie wymagań formalnych określonych w Ustawie o finansach publicznych w zakresie obywatelstwa, pełnej zdolności do czynności prawnych, niekaralności, znajomości języka polskiego i wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych:

1. Obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego.

2. Co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku Głównego Księgowego

3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

4. Niekaralność – brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

5. Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.

6. Wykształcenie i doświadczenie spełniające jeden z poniższych warunków:}

– ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości,

– ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości,

– jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

– posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów oraz posiadać doświadczenie w pracy w sektorze finansów publicznych.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy w/ lub dla instytucji kultury lub innej organizacji z sektora finansów publicznych.
 • znajomość kodeksu pracy, przepisów z zakresu prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości,
 • znajomość obsługi programu RAKS finanse i kadry,
 • biegła znajomość obsługi komputera

Zakres obowiązków na stanowisku głównego księgowego obejmuje: 

 1. zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.): 
  1. prowadzenie rachunkowości jednostki,
  2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
  3. dokonywanie wstępnej kontroli:
 • zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 • kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 1. sporządzanie analiz finansowych,
 2. nadzór oraz przygotowywanie planów finansowych, monitorowanie ich realizacji, nadzór i sporządzanie sprawozdań finansowych MGOK i współdziałanie w tym zakresie z Dyrektorem
 3. sporządzanie sprawozdawczości podatkowej;
 4. sporządzanie list płac oraz naliczanie i terminowa wypłata wynagrodzeń;
 5. koordynacja i nadzór nad pracownikami w zakresie obsługi kasy fiskalnej i sporządzania raportów dobowych oraz miesięcznych;
 6. realizacja zadań polityki bezpieczeństwa danych osobowych w zakresie zbiorów danych osobowych przetwarzanych na potrzeby działalności finansowo-księgowej jednostki w porozumieniu z Dyrektorem MGOK i Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe dane ogłoszenia na stronie www.mgok.wachock.pl