Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Ogłoszenie o konkursie na nabór pracownika biura LGD – księgowa

Ogłoszenie o konkursie na nabór pracownika biura LGD – księgowa

Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy. Szczegółowe informacje, w tym opis stanowiska pracy zawierający zakres obowiązków, wymagania pożądane stawiane nowemu pracownikowi oraz wymagania minimalne, które winien spełniać przyjmowany pracownik, znajdą Państwo w dołączonym poniżej dokumencie:

Księgowa  – 1/1 etat (opis stanowiska pracy – załącznik nr 1 do ogłoszenia)

Oferty należy składać w formie pisemnej, osobiście w siedzibie Stowarzyszenia lub za pośrednictwem operatora pocztowego, na adres siedziby Stowarzyszenia: ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny w terminie do 8 grudnia 2023 roku do godziny 15.30. Oferta powinna zostać opakowana w zaklejoną kopertę tak aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia oferty, z dopiskiem treści: „Oferta pracy na (nazwa stanowiska pracy)” oraz „Nie otwierać przed 08.12.2023 r., godz. 15.30”. W przypadku ofert przesłanych za pośrednictwem operatora pocztowego, koperta powinna zawierać wskazanie imienia i nazwiska oferenta oraz adres zwrotny. Za termin wpłynięcia oferty uznaje się datę wpływu do sekretariatu Stowarzyszenia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1.  Życiorys i list motywacyjny.
2.  Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
3.  Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.
4.  Podpisane pisemne oświadczenie kandydata o:
–  posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych – załącznik nr 2 do ogłoszenia,
–  korzystaniu z pełni praw publicznych – załącznik nr 3 do ogłoszenia,
–  niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie – załącznik nr 4 do ogłoszenia,
–  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji – załącznik nr 5 do ogłoszenia),
6. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – załącznik nr 6 do ogłoszenia).
7. Referencje (w przypadku posiadania).