Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

OGŁOSZENIE O ODWOŁANIU PRZETARGU

OGŁOSZENIE O ODWOŁANIU PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

plakat Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży - ogłoszenie o przetargu

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock odwołuje pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Węglów gm. Wąchock, stanowiącej własność Gminy Wąchock, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 106/1 o pow. 0,2404 ha, objętej księgą wieczystą kw nr KI1H/00053419/9 prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Sądu Rejonowego w Starachowicach.

Przetarg ogłoszony był na dzień 16kwietnia 2024 roku.

Przyczyną odwołania przetargu jest mylnie podana informacja w ogłoszeniu o przetargu dotycząca ceny wywoławczej tj. zwolnienia z Vat na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.), podczas gdy sprzedaż tej nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem Vat w wysokości 23%, jednocześnie cena podana w ogłoszeniu określona została prawidłowo.

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości zostanie ogłoszony ponownie w innym terminie, ogłoszenie zostanie podane do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku, na tablicach ogłoszeń w miejscowości Węglów oraz zamieszczenie na stronach internetowych biuletynu informacji publicznej gmina.wachock.sisco.infow zakładce „nieruchomości” oraz wachock.pl „aktualności”.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK
Jarosław Samela

Załącznik: