Oficjalny portal informacyjny Gminy Wąchock

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej

plakat Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY WĄCHOCK.

PRZEDMIOTEM PRZETARGU JEST:

1) NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA W MIEJSCOWOŚCI WĄCHOCK OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 5180O POW. 0,0276 HA,

Cena wywoławcza wynosi 23.911,20 zł brutto w tym 23% podatku VAT (słownie: dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset jedenaście złotych 20/100)Wadium w wysokości 2.000,00 zł(słownie: dwa tysiące złotych 00/100).

Nieruchomość znajduje się na terenie:

– dla którego obecnie brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

– dla którego nie stwierdzono na dzień dzisiejszy istnienia w obiegu prawnym  decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu obejmującej swoim zakresem przedmiotową nieruchomość.

Zgodnie z polityką przestrzenną dla obszaru Gminy Wąchock określoną w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąchock działka Nr 5180 znajduje na obszarze oznaczonym jako tereny mieszkaniowe miejskie i jednorodzinne.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobu i możliwości zagospodarowania może nastąpić wyłącznie w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Wydanie takiej decyzji może nastąpić na wniosek inwestora w odniesieniu do konkretnego zamierzenia inwestycyjnego.

W ewidencji gruntów sklasyfikowana została jako pastwiska trwałe.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa, stanowiąca działkę ewidencyjną oznaczoną nr 5180, położona w miejscowości Wąchock przy ulicy Nadrzecznej. W najbliższym sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tory kolejowe. Działka bezpośrednio przylega do drogi publicznej gminnej o nawierzchni asfaltowej. Grunt niezabudowany, niezagospodarowany, porośnięty roślinnością trawiastą. Działka o szerokości ok. 4 m.

Na powyższą nieruchomość Sąd Rejonowy w Starachowicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą kw nrKI1H/00010412/7.

PRZETARG NA SPRZEDAŻ WW. NIERUCHOMOŚCI PRZEPROWADZONY ZOSTANIE W DNIU 4 SIERPNIA 2022 ROKU O GODZ. 10.00  

W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W WĄCHOCKU,

UL. WIELKOWIEJSKA 1, POKÓJ Nr 2.

Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniu 26 kwietnia 2022 roku. Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 8 czerwca 2022 roku – wniosków nie złożono.

Warunki przetargu:

W przetargu mogą brać udział osoby, jeżeli wniosą wadium w pieniądzu w wysokości 2.000,00 zł, nie później niż do dnia 28 lipca 2022 roku na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku, Bank Spółdzielczy w Wąchocku Nr 85 8523 0004 0000 0039 2000 0006. W przypadku wniesienia wadium w formie przelewu bankowego, wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześniej, tak, aby w dniu 28 lipca2022roku wadium znajdowało się na rachunku podanym przez organizatora przetargu. Dowód wniesienia wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać numer nieruchomości, której wpłata dotyczy. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wymaganej kwoty na wskazane konto.

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, w dokumencie potwierdzającym wniesienie wadium muszą figurować oboje małżonkowie.

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu, jego uczestnicy zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej:

–   dokumentu tożsamości,

oraz dodatkowo w przypadku:

–  osób fizycznych, zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, konieczne jest przedłożenie wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

–  podmiotów innych niż osoby fizyczne, konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego,

–  małżonków, jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, do udziału w przetargu konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym oświadczeniem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia wskazanej nieruchomości za cenę osiągniętą w przetargu, (wzór – załącznik do  ogłoszenia),

–  małżonków, jeżeli nabycie ma nastąpić do majątku osobistego, do udziału w przetargu uczestnik zobowiązany będzie do przedłożenia umowy majątkowej małżeńskiej o ustanowieniu rozdzielności majątkowej sporządzonej w formie aktu notarialnego lub orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową, lub pisemnego oświadczenia o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego,

pełnomocników osób fizycznych poza przypadkami wyżej wskazanymi, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

– cudzoziemców – promesę wydania zezwolenia na nabycie nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2278 ze zm.).

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego.

Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują przewodniczący i członkowie komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest przed wyznaczonym terminem podpisania notarialnej umowy sprzedaży zapłacić kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu pomniejszonej o wniesione wadium. Za termin zapłaty uznaje się wpływ wymaganej należności na wskazany przez sprzedającego rachunek bankowy.

Nie uiszczenie tej kwoty spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium.

Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie, podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia właściwego ministra ds. wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2278 ze zm.). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U z 2017 roku  poz. 2278 ze zm.) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą, zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą, przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

Działy III i IV księgi wieczystej  KI1H/00010412/7wolne są od wpisów.

Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych z ewidencji gruntów prowadzonych przez Starostę Starachowickiego.

Granice nieruchomości przyjmuje się wg ewidencji gruntów. Ewentualne wznowienie granic, odbywa się staraniem i na koszt nabywcy.

Gmina Wąchock nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte zbywanej nieruchomości oraz za istnienie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane i zaewidencjonowane.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępnienia terenu gestorom sieci do przeprowadzenia remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji istniejącego na nieruchomości uzbrojenia.

Koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

Przystępujący do przetargu obowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia  o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do udziału w przetargu. 

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów,informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.).

Szczegółowych informacji o przedmiocie i warunkach sprzedaży udziela pracownik tut. Urzędu, pokój nr 2, tel. (041) 27-36-132.

NINIEJSZE OGŁOSZENIE ZOSTAŁO WYWIESZONE NA TABLICY OGŁOSZEŃ W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W WĄCHOCKU UL. WIELKOWIEJSKA 1 ORAZ NA TABLICACH OGŁOSZEŃ W MIEJSCOWOŚCI WĄCHOCK, ZAMIESZCZONE NA STRONACH INTERNETOWYCH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ www.gmina.wachock.sisco.infow zakładce „nieruchomości” oraz www.wachock.pl„aktualności”.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WĄCHOCK
Jarosław Samela

ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK

w sprawie: ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wąchock

                       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 38 ust 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 1899 ze zm.), zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U z 2021 r. poz. 2213), w związku z Zarządzeniem nr 45/2022 Burmistrza Miastai Gminy Wąchock z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Wąchock oznaczonej jako działka o nr 5180, zarządzam co następuje:

§ 1.

Ogłaszam przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wąchock, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o nr 5180 o pow. 0,0276 ha uregulowanej w księdze wieczystej KW nr KI1H/00010412/7, stanowiącej własność Gminy Wąchock.

§ 2.

Podaje się do publicznej wiadomości:

1) ogłoszenie o przetargu w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, poprzez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku ul. Wielkowiejska 1 i na tablicach ogłoszeń w miejscowości Wąchock oraz opublikowanie na stronach internetowych w Biuletynie Informacji Publicznej www.gmina.wachock.sisco.info oraz www.wachock.pl .

2) informację o ogłoszeniu przetargu w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w miejscowości Wąchock oraz opublikowanie na stronach internetowych w Biuletynie Informacji Publicznej www.gmina.wachock.sisco.info oraz wachock.pl .

§ 3.

Warunki uczestnictwa w przetargu opisane zostały szczegółowo w ogłoszeniu oprzetargu, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Wykonanie powyższego zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji Inwestycji.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI: